Suspensioner og nedjusteringer som følge af COVID-19 – intern viden

Udbruddet af COVID-19 kan resultere i behovet for suspension af forventninger og nedjusteringer blandt udstedere. Sådanne suspensioner og nedjusteringer af allerede udmeldte forventninger vil som hovedregel udgøre intern viden. Finanstilsynet forventer, at udstedere oplyser markedet herom, hurtigst muligt efter udstederne bliver opmærksomme på behovet for at suspendere eller nedjustere deres finansielle forventninger til årets resultat. Det gælder også, før endelige tal foreligger.

COVID-19 og den økonomiske usikkerhed herom har ført til større udsving på de finansielle markeder. I lyset af de seneste ugers udvikling observerer Finanstilsynet fortsat kursfald på værdipapirer på de finansielle markeder. Samtidig er en fortsat nedgang i forretningsaktiviteterne for udstedere, der repræsenterer en lang række brancher, forventelig. Dette medfører en risiko for, at disse udstedere ikke længere vil have tiltro til deres allerede udmeldte forventninger eller vil finde det svært at nå deres forventede finansielle mål. Suspensioner og nedjusteringer vil kunne komme på tale som følge af dette.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at ændringer i allerede udmeldte forventninger som hovedregel udgør intern viden. En justering af en udmeldt forventning bør derfor altid ske hurtigst muligt for at opretholde informationssymmetri og holde de potentielle investorer opdaterede på bedst mulig vis. Det samme udgangspunkt gør sig gældende, hvis udstedere finder et behov for at suspendere deres forventninger, eksempelvis fordi de som følge af den fortsatte udvikling ikke længere kan stå inde for eller har tiltro til de allerede udmeldte forventninger. Suspensioner vil ligesom justeringer give et vigtigt signal til de potentielle investorer og skal derfor også meldes ud hurtigst muligt.

 

Finanstilsynet forventer, at udstederne melder suspensioner og nedjusteringer ud hurtigst muligt, efter de bliver klar over, at de ikke længere har tiltro til eller ikke længere kan opretholde en forventning, som de allerede har meldt ud til markedet, og som de dermed har skabt hos de potentielle investorer. Dette gælder også, før endelige tal foreligger.

 

Det kan derfor være nødvendigt at oplyse markedet ad flere omgange. På grund af den situation, som udstederne befinder sig i, er alle estimater forbundet med stor usikkerhed. Derfor bør det nøje overvejes, hvordan nye estimater meldes ud. Udstederne vil kunne komme med foreløbige meddelelser, hvor de klart angiver, at de suspenderer deres forventninger eller konkret forventer at nedjustere de finansielle mål, inkluderer en begrundelse for suspensionen eller justeringen samt oplyser, at meddelelsen bliver suppleret med specifikke tal. Sådanne foreløbige meddelelser sikrer ifølge Finanstilsynet efterlevelse af reglerne for hurtigst mulig offentliggørelse af intern viden. Udstederne vil have en efterfølgende forpligtelse til at supplere de foreløbige meddelelser med endelige tal og – for suspensioners vedkommende – endelige vurderinger, når disse foreligger. Det er Finanstilsynets vurdering, at meddelelser om suspensioner alene har midlertidig karakter og er særligt vigtige at supplere med endelige meddelelser for at undgå usikkerhed blandt de potentielle investorer.

 

Finanstilsynet vurderer, at det kan have en vildledende effekt at udsætte offentliggørelsen af en nedjustering til det tidspunkt, hvor endelige tal foreligger, uden at informere markedet hurtigst muligt, efter udstederen bliver klar over, at der skal ske en nedjustering.

 

Læs mere om intern viden i forbindelse med op- og nedjusteringer af finansielle forventninger i Finanstilsynets vejledning her: https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Nyhedsbreve-for-kapitalmarkedsomraadet/2017/Nyhedsbrev-Dec-2017/Intern-viden