EU-lovsamling

Store dele af den finansielle lovgivning udspringer af EU-regulering. Derfor er Finanstilsynets arbejde med EU's institutioner, initiativer og retsakter omfattende.
Her finder du EU-regler fordelt på brancher.

ESRB-forordning

ESRB (Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici)

Joint Committee

ESA-samarbejdsforum, som har til formål at fremme:

  • konsistent tilsynspraksis ved tværgående opgaver
  • samarbejdet ml. ESA'er og ESRB

Yderligere info om Joint Committee findes på ESA'ernes hjemmesider.

 

EU-tilsyn (ESA'er)

EBA Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 

EIOPA Den Europæiske Forsikrings- og Pensionstilsynsmyndighed 

ESMA Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 

ESA-forordninger

Finanstilsynets EU-lovsamling giver dig et overblik over forordninger/direktiver (niveau 1) og den tilhørende niveau 2-regulering (delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter fra EU) samt retningslinjer og henstillinger fra EBA, EIOPA og ESMA samt henstillinger fra ECB.

Du finder de relevante regler i strukturen via undersiderne ud fra de pågældende brugertyper.

KREDITINSTITUTOMRÅDET

FORSIKRINGSOMRÅDET

VÆRDIPAPIROMRÅDET

Børsområdet

Kollektive investeringsenheder

  • FAIF, dvs. forvaltere af for eksempel kapitalfonde (private equity fonde), venturekapitalfonde, el. hedgefonde m.v
  • UCITS, dvs. investeringsforening, selskab for investering af kapital, der er variabel (SIKAV), værdipapirfond, el. investeringsforvaltningsselskab
  • EuVECA-EuSEF, dvs. venturekapitalfonde, social iværksætterfonde

TVÆRGÅENDE

 

Når EBA, EIOPA eller ESMA laver udkast til tekniske standarder i form af enten regulatoriske tekniske standarder eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder bliver disse vedtaget og udstedt af Kommissionen som delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Kommissionen kan ligeledes selv have mandat til direkte at udarbejde delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter fra EU. I oversigterne i EU lovsamlingen skelnes der ikke mellem, om der oprindeligt har været udarbejdet en teknisk standard eller ej.

Forordninger har direkte retsvirkning og implementeres derfor ikke i dansk lovgivning. Dette gælder uanset om der er tale om niveau 1 retsakter, delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter.

Direktiver skal implementeres i dansk lovgivning for at få retsvirkning. Dette uanset om direktivet er et udstedt som niveau 1, delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt.

Delegerede retsakter og gennemførselsretsakter har som hovedregel form af forordninger.

Før EBA, EIOPA og ESMA blev etableret, var der også mulighed for at uddelegere beføjelser til Kommissionen til at vedtage niveau-2-regulering i form af gennemførselsdirektiver. Disse gennemførselsdirektiver skulle implementeres i dansk lovgivning for at få retsvirkning. Disse historiske gennemførselsdirektiver er medtaget i EU lovsamlingen i det omfang, de stadig er gældende.

Retningslinjer og henstillinger fra EBA, EIOPA og ESMA vil alene få retsvirkning, hvis de implementeres i dansk lov. Retningslinjerne er fortolkningsbidrag i relation til niveau 1 og kan derfor benyttes af Finanstilsynet og de enkelte finansielle virksomheder i arbejdet med at sikre, at niveau 1 overholdes. Finanstilsynet skal meddele EBA, EIOPA og ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjer og henstillinger og dermed gøre det til dansk lovgivning/tilsynspraksis.

Ændringsforordninger og -direktiver (niveau 1) er sammenfattet i konsoliderede tekster, hvis en sådan foreligger. De bagvedliggende versioner af direktiver, forordninger og delegerede retsakter finder du i EUR-lex (Official Journal of the European Union).

 


 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Finanstilsynets EU-lovsamlingen er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakterne finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamlingen, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen. Henset til den store mængde EU-regulering inden for finansiel regulering, herunder de hyppige ændringer i denne, tages således forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling. Finanstilsynet henviser til de officielle versioner af EU-retsakter, som du finder i EU-Tidende (Official Journal of the European Union).

Finanstilsynet påtager sig i øvrigt intet ansvar for tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af Finanstilsynets EU-lovsamling. Dette gælder, hvad enten tabet er forårsaget af manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i EU-Lovsamlingen eller af øvrige forhold, der relaterer sig til EU-lovsamlingen.