Afgørelse om påtale til H+H International A/S vedrørende halvårsrapporten for 1. halvår 2023

13-06-2024

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en kontrol af halvårsrapporten for H+H International A/S for 1. halvår 2023. Halvårsrapporten er aflagte efter IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Styrelsens kontrol af halvårsrapporten gav anledning til, at styrelsen påtalte, at virksomheden i halvårsrapporten har omtalt, at genindvindingsværdien af lukkede fabrikker opgjort som dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger kan henføres til dagsværdihierarkiets niveau 1. Dette er ikke korrekt, da opgørelsen henføres til dagsværdihierarkiets niveau 3.

Styrelsens kontrol havde omfattet flere forhold, hvor styrelsen ikke konstaterede overtrædelser af IFRS. Idet virksomheden har rettet forholdet i delårsrapporten for 3. kvartal 2023, har styrelsen alene påtalt forholdet.

Oplysninger om indplacering af måling af salgsværdi med fradrag af salgsomkostninger i dagsværdihierarkiet

Det fremgår af halvårsrapporten for 1 halvår 2023, at virksomheden i løbet af andet kvartal 2023 har lukket 3 fabrikker i Tyskland og 2 fabrikker i Polen. Virksomheden har derfor udarbejdet de krævede værdiforringelsestests af fabrikkerne, som viste samlede nedskrivninger for 97 mio. kr.

Virksomheden anfører yderligere, at:

”The review has comprised an assessment of estimated fair value less cost of disposal, which has been based on observable market prices of similar assets, Level 1 of the fair value hierarchy, as well as internal knowledge. Also taken into consideration has been an assessment of the Company’s ability to reuse equipment on other locations.”

Virksomheden har oplyst, at det var en fejl, at virksomheden i halvårsregnskabet anførte, at dagsværdiopgørelsen var baseret på input fra niveau 1. Virksomheden anfører yderligere, at den i delårsrapporten for 3. kvartal har præciseret metoderne for opgørelse af genindvindingsværdi vedrørende lukkede fabrikker.

Det fremgår af IAS 34, afsnit 15, at en virksomhed i sit delårsregnskab skal medtage en forklaring af begivenheder og transaktioner, som er væsentlige for forståelsen af ændringer i virksomhedens balance og indtjening efter afslutningen af det seneste regnskabsår. De oplysninger, der gives i relation til disse begivenheder og transaktioner, skal ajourføre relevante oplysninger præsenteret i det seneste årsregnskab.

Det fremgår af IAS 34, afsnit 15B, litra b, at indregning af tab ved værdiforringelse er en begivenhed, for hvilken det er påkrævet at afgive oplysninger, hvis de er væsentlige.

Det fremgår af IFRS 13, afsnit 76, at niveau 1-input er officielle kurser (ikkeregulerede) på aktive markeder for identiske aktiver eller forpligtelser, som virksomheden har adgang til på målingstidspunktet.

Det er styrelsens vurdering, at virksomheden ikke kan anføre, at dagsværdimålingen skal placeres på niveau 1 i dagsværdihierarkiet, når målingen ikke er baseret på input/kurser observeret på aktive markeder, jf. IFRS 13, afsnit 76. Det er derfor styrelsens vurdering, at virksomheden ikke har oplyst i henhold til kravet i IAS 34, afsnit 15, jf. IAS 34, afsnit 15B, litra b.

Senest opdateret 13-06-2024