Redegørelse om inspektion i Storstrøm Forsikring g/s

26-02-2024

Finanstilsynet var i oktober 2023 på ordinær inspektion i Storstrøm Forsikring g/s (selskabet). På inspektionen blev de væsentligste områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen tog udgangspunkt i selskabets indsendte materiale og rapporteringer til Finanstilsynet og havde fokus på ledelsessystemet, kontrolsystemet, outsourcing, investeringsområdet, forsikringsområdet, herunder de forsikringsmæssige hensættelser, samt solvens- og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabet er et gensidigt gruppe 1-forsikringsselskab, som tegner privatforsikring inklusive ulykke, erhvervsforsikring (eksklusive arbejdsskadeforsikring) og forsikring for nedlagt landbrug.

Selskabet har flere salgskanaler: Ud over egne salgsmedarbejdere benytter selskabet agenter.

Selskabet har i 2021 gennem datterselskabet Stofo Ejendomme ApS erhvervet en større ejendom på Farø, som er taget i brug som domicil for selskabet i 2023.

Bestyrelsens arbejde

Selskabets beskrivelse af forretningsmodellen dækker ikke i tilstrækkeligt omfang virksomhedens væsentlige risici og aktiviteter. Finanstilsynet vurderede, at den bl.a. mangler målsætninger for IT-området, outsourcing og investeringsområdet. Forretningsmodellen er et centralt styringsdokument, som er retningsgivende for selskabets politikker og retningslinjer. Selskabet har derfor fået påbud om at beslutte en forretningsmodel, som omfatter alle virksomhedens væsentlige aktiviteter.[1]

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet mangler en politik for likviditetsrisiko og at selskabets politik for aktiv-passiv-styring var utilstrækkelig. Derudover manglede selskabets politik for risikostyring og politik for vurdering af egen risiko og solvens en række væsentlige punkter, herunder hvordan og hvor ofte stresstest skal udføres. Politikkerne skal udtrykke bestyrelsens mål og metoder på de pågældende områder. Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om at udarbejde og supplere omtalte politikker.[2]

Nøglefunktioner

Finanstilsynet konstaterede, at aktuarfunktionens seneste rapport til direktionen bl.a. mangler analyse af stressscenarier i relation til tegningspolitikken. Rapporten fra risikostyringsfunktionen manglede en af de obligatoriske vurderinger af, om direktionen har fået tilstrækkelige oplysninger. De to nøglefunktioner har derfor fået påbud om at indsende rapporterne for 2023 med det krævede indhold.[3]

Selskabets skadechef er samtidig nøgleperson for både compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen. Finanstilsynet vurderede, at dette medfører væsentlige interessekonflikter, som selskabet ikke har indført tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger for at imødegå. Selskabet er derfor blevet påbudt at sikre, at nøglepersonen for compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen kan udføre sine opgaver objektivt og uafhængigt.[4]

Outsourcing

Finanstilsynet konstaterede, at flere af selskabets outsourcingaftaler var udformet, så de ikke opfylder reglerne for outsourcing, herunder f.eks. begge parters pligter og ansvarsområder. Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om at opdatere outsourcing-aftalerne.[5]

Investeringer

Finanstilsynet vurderede, at selskabet ikke har fastsat det ønskede risikoniveau for en række markedsrisici i sin politik for investeringsområdet, ligesom selskabet ikke har sat tydelige rammer for rente- og valutarisikoen. Ønsket risikoniveau og rammer for risiko er vigtige styringsinstrumenter for selskabet. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at fastsætte disse.[6]

Derudover har selskabet fået påbud om at benytte et benchmark for måling af afkast på obligationer, som matcher selskabets egen obligationsportefølje.[7]

Hensættelser

Selskabet har fået nogle påbud vedrørende præmiehensættelserne, som ikke i tilstrækkeligt omfang har taget højde for alle forventede betalingsstrømme, og at nogle forsikringer forventes at give underskud.[8]

Finanstilsynet har også givet påbud vedrørende erstatningshensættelserne, hvor selskabet ikke har medtaget alle direkte og indirekte omkostninger, ligesom der ikke er korrigeret for modpartsrisiko i opgørelsen af værdien af genforsikringsandelene.[9]  

Selskabet har ikke beregnet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier (EPIFP) med den begrundelse, at selskabet kun tegner forsikringskontrakter på 12 måneder. Finanstilsynet vurderede, at der også skal beregnes EPIFP af kontrakter på 12 måneder, hvorfor selskabet har fået påbud om at beregne EPIFP.[10]

Solvenskapitalkravet (SCR)

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet manglede at medregne tre delmoduler i SCR. Det drejede sig om type 2-modpartsrisiko, den forventede nutidsværdi af de præmier, som selskabet vil tjene efter de efterfølgende 12 måneder for eksisterende forsikringsaftaler (FPexisting) og skadesoptionsrisici.

Derudover havde selskabet indregnet beholdningen af derivater i investeringsforeninger som aktier.

Selskabet har derfor fået påbud om at inkludere de manglende delmoduler og at korrigere indregningen af derivater i beregningen af SCR.[11]

Værdiansættelse af selskabets domicil

Finanstilsynet vurderede, at selskabets domicil er værdiansat for højt og har påbudt selskabet at nedskrive værdien af anparterne i datterselskabet Stofo Ejendomme ApS i overensstemmelse med en vurdering af domicilejendommen på 12 mio. kr. Selskabet har meddelt Finanstilsynet, at påbuddet om at nedskrive værdien af ejendommen vil blive indbragt for Erhvervsankenævnet [12]

Selskabet har den 13. marts 2024 sendt klagen til Erhvervsankenævnet. 

Kapitalgrundlag, kapitalplan og kapitalnødplan

Finanstilsynet har givet selskabet påbud om at udarbejde en kapitalplan, der som minimum indeholder en kvantificering af den forventede solvensdækning i den strategiske planlægningsperiode, og om at stressteste forudsætningerne bag kapitalplanen.[13]

Solvensdækning

Selskabet havde en solvensdækning på 163 pct. pr. 31. december 2023. Finanstilsynet forventer, at de givne påbud om de forsikringsmæssige hensættelser, opgørelsen af solvenskapitalkravet og værdiansættelse af domicilet vil formindske solvensdækningen.


[1] Jf. ledelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 1

[2] Jf. Solvens II-forordningens artikel 260, stk. 1 og artikel 267, stk. 2 og ledelsesbekendtgørelsens bilag 6, pkt. 2 og 3

[3] Jf. Solvens II-forordningens artikel 272, stk. 7 og ledelsesbekendtgørelsens bilag 6, pkt. 11

[4] Jf. Solvens II-forordningens artikel 268, stk. 1

[5] Jf. Solvens II-forordningens artikel 274, stk. 4

[6] Jf. Ledelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 7

[7] Jf. Ledelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 7

[8] Jf. Regnskabsbekendtgørelsens § 72, stk. 4, Værdiansættelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 3, og Solvens II-forordningens artikel 36, stk. 2

[9] Jf. Solvens II-forordningens artikel 42

[10] Jf. Solvens II-forordningens artikel 260, stk. 2

[11] Jf. Solvens II-forordningens artikel 189, stk. 3, artikel 147, stk. 3, artikel 84, stk. 1, og artikel 118

[12] Jf. regnskabsbekendtgørelsens § 58, stk. 1 og 2

[13] Jf. Ledelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2.


Senest opdateret 02-04-2024