Redegørelse om temainspektion af bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i Investeringsforeningen Wealth Invest

25-09-2023

Finanstilsynet gennemførte i 2022/2023 en temainspektion vedrørende bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i Investeringsforeningen Wealth Invest, afdeling Amalie Global.

Formålet med inspektionen var at få belyst, hvorvidt bestyrelser i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde foretager en tilstrækkelig evaluering af afkast og omkostninger i foreningernes/værdipapirfondenes afdelinger med henblik på at sikre, at investorernes interesser er varetaget betryggende. 

Bestyrelsen i investeringsforeningen har besluttet at delegere investeringsforvaltningen. Bestyrelsen skal modtage rapportering, der giver bestyrelsen mulighed for at evaluere, hvorvidt investorerne får et tilstrækkeligt afkast på deres investering, og om de omkostninger, som investorerne betaler, er rimelige. Hvis investorerne ikke får et tilstrækkeligt afkast og/eller betaler for høje omkostninger, er bestyrelsen i investeringsforeningen forpligtet til at forholde sig til dette og foretage de nødvendige tilpasninger, herunder eventuelt at udskifte investeringsforvalteren.

Tilstrækkelig evaluering af afkast forudsætter, at bestyrelsen har styringsdokumenter, der indeholder dækkende krav til rapportering og har klare vurderingskriterier for afdelingernes afkast. 

Afdeling Amalie Global har ikke et benchmark, og Finanstilsynet konstaterede, at bestyrelsens styringsdokumenter for evaluering af afkast alene indeholder krav til rapportering og vurderingskriterier for afdelinger, der anvender benchmark. Bestyrelsen havde således ikke etableret en overvågning af, hvorvidt porteføljeforvalteren leverede et tilstrækkeligt afkast i forhold til den af bestyrelsen fastsatte målsætning. 

Finanstilsynet har derfor påbudt bestyrelsen at sikre, at bestyrelsens styringsdokumenter for evaluering af afkast også indeholder krav til rapportering og vurderingskriterier for afdelinger, der ikke anvender benchmark. 

Bestyrelser skal sikre, at de beløb, som investeringsforeningerne løbende betaler til samarbejdspartnere for de leverede ydelser, herunder betaling for investeringsrådgivning, distribution og administration, er markedskonforme og konkurrencedygtige. Dette forudsætter, at bestyrelsen har styringsdokumenter, der fastlægger indholdet af rapporteringen vedrørende omkostninger og vurderingskriterier for det samlede omkostningsniveau og de væsentligste individuelle omkostningselementer, f.eks. rådgivningsomkostninger, distributionsomkostninger og administrationsomkostninger. 

Finanstilsynet konstaterede, at bestyrelsen ikke har ikke en politik eller et andet styringsdokument, der understøtter bestyrelsens evaluering af omkostningerne. 

Finanstilsynet har derfor påbudt bestyrelsen at have styringsdokumenter, der fastlægger indholdet af rapporteringen vedrørende omkostninger og vurderingskriterier for omkostningsniveauet og de væsentlige individuelle omkostningselementer. 

Vurderer bestyrelsen, at en afdelings afkast ikke er tilfredsstillende, og/eller afdelingen ikke har markedskonforme og konkurrencedygtige omkostninger, er bestyrelsen forpligtet til at følge op på kritiske forhold og i et nødvendigt omfang træffe beslutninger for at rette op på disse, f.eks. ved udskiftning af investeringsrådgiver, genforhandling af omkostninger, likvidation m.v. Der er tale om helt centrale pligter for en bestyrelse i en investeringsforening i forhold til at varetage investorernes interesser.

Afdelingen har siden 1. december 2018 haft en målsætning om at opnå et risikojusteret afkast, der er bedre end det passive indeks MSCI World Index DM. Afkastet var i årene 2019-2021 mellem 7,9 og 3,1 procentpoint lavere end indekset. De foregående år havde afdelingen ligeledes et lavere afkast end indekset. Bestyrelsen har oplyst, at bestyrelsen foretager risikojusteringen ved at anvende nøgletallet sharpe ratio. Dette nøgletal viser, at også det risikojusterede afkast i afdelingen er lavere end for MSCI World Index DM for 2019-2021. I øvrigt har bestyrelsen ikke modtaget rapportering, der muliggjorde en sammenligning af det risikojusterede afkast i afdelingen med det risikojusterede afkast i indekset.

Afdelingens årlige omkostningsprocent lå mellem 1,9-2,0 pct. i årene 2019-2021. Finanstilsynets sammenligning med andre aktivt forvaltede og noterede afdelinger i kategorien ”Aktier Globale” i Finans Danmarks omkostningsstatistikker, viser, at afdelingen pr. 23. januar 2023 var den næst dyreste afdeling ud af 78 afdelinger.

Afdeling Amalie Global havde således i en længere periode leveret et utilstrækkeligt afkast i forhold til afdelingens målsætning, og afdelingen havde samtidigt høje omkostninger. I vurderingen af afdelingens afkast havde bestyrelsen ikke medtaget afdelingens afkasthistorik fra før 2019, hvor afdelingen blev fusioneret over i Investeringsforeningen Wealth Invest til trods for, at der ikke var sket ændring af investeringspolitik, målsætninger og valg af benchmark. Endvidere var sammenligningsgrundlaget for afdelingens omkostninger ikke repræsentativt, da der til sammenligningsgrundlaget var udvalgt afdelinger med høje omkostninger. 

Finanstilsynet har derfor påbudt bestyrelsen at foretage tilstrækkelig evaluering af afkast og omkostninger i afdelingen og gennemføre de nødvendige tiltag, der sikrer, at afdelingens omkostninger er markedskonforme, konkurrencedygtige og i investorernes interesse. Dette indebærer bl.a., at bestyrelsen skal medtage afkasthistorik fra før fusionens gennemførsel og modtage en dækkende omkostningssammenligning.  

 

 

Senest opdateret 25-09-2023