Redegørelse om påbud til Saxo Bank A/S om produktgodkendelsesprocedurer

05-10-2023

Finanstilsynet gennemførte fra februar til oktober 2023 en funktionsinspektion i Saxo Bank (”banken”). Inspektionen fokuserede på bankens produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger. Reglerne på området er en væsentlig del af investorbeskyttelsen. De skal sikre, at kunder kun køber produkter, som er egnede for kunderne og passer til kundens investeringsbehov. Inspektionen gav anledning til fem påbud.

 

Baggrund

Inspektionen følger op på en tidligere temainspektion, hvor samme tema blev undersøgt i seks andre pengeinstitutter. Som led i den temainspektion offentliggjorde Finanstilsynet i juli 2021 en rapport med fokus på pengeinstitutternes produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger. Efterfølgende har Finanstilsynet foretaget inspektioner med samme tema i to andre pengeinstitutter.

Pengeinstitutter skal have procedurer for produktgodkendelse og –styring, der sikrer, at investeringsprodukter og tjenesteydelser regelmæssigt gennemgås for, om de fortsat er forenelige med den afgrænsede målgruppes behov og karakteristika, og om distributionsstrategien for produktet eller tjenesteydelsen fortsat er hensigtsmæssig.

Sammenfatning

Finanstilsynet konstaterede, at Saxo Banks organisation og procedurer for produktgodkendelse og –styring af investeringsprodukter og tjenesteydelser er utilstrækkelige. Saxo Bank har et bredt udbud af komplekse produkter, og har dermed en skærpet pligt til at sikre en passende definition af positiv og negativ målgruppe, fastsættelse af en distributionsstrategi, der begrænser salg udenfor den positive målgruppe og undgår salg i den negative målgruppe, samt opfølgning på, at produkterne faktisk distribueres til den rette målgruppe og i investorernes interesse. Dette skal sikres via tilstrækkelige procedurer, der er fastsat i bankens styringsdokumenter.

Bankens styringsgrundlag og organisering af området er uklart, og rapporteringen er utilstrækkelig. Banken har utilstrækkelige procedurer for løbende at kontrollere, om bankens produkter sælges til den rette målgruppe, og banken har en for høj tolerance af fejlsalg af produkter.

Finanstilsynet har derfor påbudt banken at etablere tilstrækkelige produktstyringsordninger og –godkendelsesprocedurer.

Finanstilsynet konstaterede, at bankens distribution af investeringsprodukter har medført, at investeringsprodukter i et betydeligt omfang er blevet solgt til kunder, som ikke er i produkternes målgruppe. Bankens mitigerende foranstaltninger til at nedbringe fejlsalget er utilstrækkelige.

Finanstilsynet har derfor påbudt Saxo Bank at styrke sine processer for vurdering og håndtering af salg udenfor målgruppen og i den negative målgruppe, og at implementere tilstrækkelige mitigerende foranstaltninger, der begrænser fejlsalg til et acceptabelt niveau.

Når en bank distribuerer komplekse produkter via execution only distributionskanaler, er banken forpligtet til at udbede sig oplysninger om kundens kendskab til og erfaring med disse produkter. Det sker typisk i form af en hensigtsmæssighedstest.

Finanstilsynet konstaterede, at selvom banken distribuerer en bred vifte af komplekse investeringsprodukter, gennemfører kun en meget beskeden del af bankens kunder en hensigtsmæssighedstest. Banken har dermed ikke et reelt grundlag for at vurdere, om kunderne er i målgruppen.

Finanstilsynet har derfor påbudt Saxo Bank at styrke bankens procedurer for gennemførelse af hensigtsmæssighedsvurdering, så kunder, der handler execution only via bankens investeringsplatforme, i tilstrækkeligt omfang gennemfører en hensigtsmæssighedstest.

Ledelsen skal have den faktiske kontrol over produktstyringen. Det indebærer, at ledelsen som minimum skal træffe beslutning om de centrale processer og organiseringen på området for produktgodkendelse og -styring.

Finanstilsynet har konstateret, at ledelsen i banken ikke i tilstrækkelig grad har prioriteret at få udbedret de væsentlige mangler, der gennem en årrække har været i bankens procedurer for produktgodkendelse og -styring. Opfølgningen fra ledelsen i banken er derfor ikke tilstrækkelig. Det har medført fortsat manglende efterlevelse af reglerne for produktgodkendelse og -styring og medfører en øget risiko for, at banken distribuerer produkter og tjenesteydelser, hvor det ikke er i kundens interesse.

Finanstilsynet har derfor påbudt Saxo Banks ledelse at identificere de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at banken lever op til reglerne for produktgodkendelse og -styring. Desuden skal ledelsen udarbejde en plan for implementering af foranstaltningerne og for udrulning bankens processer i Danmark og på koncernniveau. Ledelsen skal følge op på denne plan.

Som en del af inspektionen gennemgik Finanstilsynet gennemførelsen af produktstyringen af tre konkrete produkter hhv. tjenesteydelser. Gennemgangen viste, at banken i perioden 2018-2023, hvor reglerne om regelmæssig gennemgang har været gældende, ikke har gennemført passende initial produktgodkendelse eller løbende gennemgang for de tre konkrete produkter.

Finanstilsynet vurderer, at banken ligeledes mangler gennemgang af øvrige produkter og tjenesteydelser.

Finanstilsynet har derfor påbudt banken at gennemføre en produktgennemgang for de tre konkrete produkter hhv. tjenesteydelser samt for alle bankens nuværende produkter og tjenesteydelser, hvor der mangler at blive foretaget en gennemgang.
 

 

Senest opdateret 05-10-2023