Redegørelse om inspektion i Lån & Spar Bank A/S

30-11-2023

Finanstilsynet var i juni 2023 på inspektion i Lån & Spar Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

Lån & Spar Bank A/S (banken) er en landsdækkende, børsnoteret bank, der udbyder traditionelle bankprodukter.

Hovedparten af bankens kunder er privatkunder (udgør ca. 90 pct. af udlånene), men banken finansierer også et relativt mindre erhvervssegment med fokus på foreninger, herunder fagforeninger (bl.a. bankens hovedaktionærer) samt virksomheder indenfor hovedaktionærernes brancher, primært indenfor de liberale erhverv.

Banken driver en filial i Sverige, der udbyder blankolån til svenske privatkunder.

Banken har en lavere basisindtjening end benchmark, hvilket primært skyldes højere udgifter til personale og administration. Bankens nedskrivninger er dog samtidig også væsentligt lavere. Forskellene kan bl.a. forklares med forskelle i udlånsporteføljerne (mange danske privatkunder) mellem banken og benchmark. Bankens udlån til erhvervskunder og blankolån i Sverige er dog stigende, og banken bør fortsat have fokus på, at indtjeningen matcher de risici, som banken påtager sig.

Den risikoansvarlige varetager mange roller og opgaver i banken, der giver anledning til interessekonflikter, og kan sætte spørgsmålstegn ved den risikoansvarliges uafhængighed og fokus på risikostyring.

Banken har fået påbud om løbende at vurdere, hvorvidt den risikoansvarliges mange ansvarsområder fungerer tilfredsstillende set i relation til arbejdsbyrden og de interessekonflikter, der opstår mellem opgaverne, som den risikoansvarlige varetager i sin egenskab af risikoansvarlig, og andre opgaver. Desuden skal direktionen sikre, at mulige interessekonflikter bliver identificeret og håndteret betryggende.

På erhvervsområdet har banken fået påbud om at præcisere den ønskede risikoappetit i kreditpolitikken.

Inspektionen omfattede en gennemgang af 156 udlån svarende til 0,7 pct. af bankens samlede udlånsvolumen. 

Den svenske filial udgør en stigende andel af bankens forretning, selvom filialen ikke umiddelbart passer ind i bankens overordnede loyalitetskunde koncept. Kreditkvaliteten på de svenske kunder er generelt dårligere end i den danske privatkundeportefølje. Samtidig er indtjening pr. omkostningskrone i den svenske forretning lavere end i den danske forretning.

Banken har fået påbud om at forbedre kvaliteten af beslutningsgrundlaget på de svenske kunder, og at sikre en korrekt risikoklassifikation af kunderne, idet Finanstilsynet konstaterede, at de svenske privatkunder generelt var risikoklassificeret for positivt.

På baggrund af inspektionens observationer vurderede Finanstilsynet, at banken på nogle områder undervurderede solvensbehovet og bankens risici. 

Banken har øget solvensbehovet til 9,9 pct. som følge af risikoen på de svenske kunder og den strukturelle valutarisiko, der opstår som følge af, at udlån i den svenske filial er i svenske kroner. Finanstilsynet har vurderet, at det forøgede solvensbehov vil være dækkende for bankens nuværende risici.

Senest opdateret 30-11-2023