Redegørelse om inspektion i Sparekassen Danmark (hvidvaskområdet)

14-03-2023

Finanstilsynet var i oktober 2022 på inspektion i Sparekassen Danmark (sparekassen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.

Inspektionen omfattede sparekassens risikovurdering, politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede desuden sparekassens kundekendskabsprocedurer for såvel privat- som virksomhedskunder. Herudover omfattede inspektionen sparekassens overvågning af kunder, herunder overholdelse af undersøgelses-, noterings-, opbevarings- og underretningspligten. Endelig omfattede inspektionen sparekassens procedurer indenfor interne kontroller.

Risikovurdering og sammenfatning

Sparekassen er en fusion mellem Jutlander Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel. Sparekassen har 54 filialer, der primært ligger i Jylland. Sparekassen er et full-service pengeinstitut i forhold til privatkunder og mindre erhvervskunder. Sparekassen tilbyder en stor pakke af produkter i forhold til indlån, udlån, pension, investering, forsikring mv. Sparekassen har endvidere to afdelinger for private banking beliggende i Aalborg og København V. 

Finanstilsynet vurderer sparekassens iboende risiko for at blive anvendt til hvidvask og terrorfinansiering til høj. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på sparekassens udbud af produkter, antal højrisikokunder og antallet af transaktioner, herunder til udlandet. Det bidrager særligt til sparekassens risiko, at den udbyder højrisikoprodukter såsom private banking. Endvidere ligger sparekassen noget over gennemsnittet for sektoren for så vidt angår antallet og volumen af kontanttransaktioner for kunderne. Endelig har sparekassen en stor geografisk eksponering, da den har mange transaktioner til bl.a. Malta, Tyrkiet og Kina som normalt anses for højrisikolande, når det kommer til hvidvask.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner:

Sparekassen har fået påbud om at sikre, at den i forbindelse med oprettelse af et kundeforhold indhenter tilstrækkelige kundekendskabsoplysninger i overensstemmelse med hvidvaskloven og hvor relevant, at sparekassen indhenter oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, og at dette kan dokumenteres overfor Finanstilsynet.

Sparekassen har fået påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor sparekassen vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Sparekassen har fået påbud om at gennemføre kundekendskabsprocedurer i forbindelse med oprettelse af kundeforhold, ved ændringer i kundeforholdet og i øvrigt på passende tidspunkter. Sparekassen er endvidere blevet påbudt at opdatere og ajourføre kundekendskabsoplysninger for samtlige kunder i overensstemmelse med hvidvaskloven, hvor dette endnu ikke er sket.

Sparekassen har fået påbud om at sikre, at kundekendskabsprocedurerne gennemføres ud fra en risikovurdering, hvori oplysninger om samtlige personer, der kan disponere over kontoen, inddrages.

Sparekassen har fået påbud om at sikre, at sparekassens overvågningssystem i tilstrækkeligt omfang dækker og kan anvende ændringer i kundeadfærd og afvigelser fra sparekassens kendskab til kunden til brug for generering af alarmer i sparekassens transaktionsovervågningssystem.

Sparekassen har fået påbud om at implementere sine forretningsgange således, at alle sparekassens afdelinger og medarbejdere aktivt anvender disse.

Sparekassen har fået en påtale for at have kunder uden risikoklassificering i perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2022.

Sparekassen har endvidere fået en påtale for at have haft utilstrækkelige sagsbehandlingstider for alarmer i perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2022 og i forbindelse hermed ikke omgående at have underrettet Hvidvasksekretariatet ved viden eller mistanke om, at en transaktion eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.

 

Senest opdateret 14-03-2023