Redegørelse om påbud til Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank vedr. årsrapport for 2021

08-03-2023

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Arbejdernes Landsbanks årsrapport for 2021 og har givet påbud, som Arbejdernes Landsbank skal efterleve i fremtidige årsrapporter.

Årsrapporten omfatter et koncernregnskab og et årsregnskab for modervirksomheden. Koncernregnskabet er aflagt efter IFRS og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Finanstilsynet vurderer, at banken har fraveget flere bestemmelser i regnskabsbekendtgørelsen i årsrapporten 2021. De konstaterede fravigelser er hovedsagligt om konkrete oplysningskrav, som alle regnskabsaflæggere skal opfylde. Banken kan derfor ikke undlade at opfylde disse krav. 

Finanstilsynet har ved sin vurdering af de enkelte forhold lagt vægt på, at der er forholdsvis mange fravigelser, som samlet set er væsentlige for regnskabsbruger.

Finanstilsynet vurderer, at banken ikke tilstrækkeligt har beskrevet usikkerhed ved indregning og måling, så vidt muligt med angivelse af beløb.

Banken har endvidere ikke givet de krævede oplysninger i bankens redegørelse for bankens politik for dataetik. 

Banken har ikke opfyldt kravene til indholdet i ledelsespåtegningen, da årsrapportens ledelsespåtegning nævner en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen ”står over for” frem for ”kan påvirkes af”. Loven fastsætter eksplicitte krav til indholdet af ledelsens påtegning, som alle regnskabsaflæggere skal opfylde. 

Yderligere har banken ikke tilstrækkeligt oplyst om den regnskabspraksis, der er anvendt med hensyn til indregningskriterier og målegrundlag for finansielle instrumenter.

Finanstilsynet vurderer også, at der ikke klart og tydeligt oplyses, om hvorvidt der har været ændringer i regnskabsmæssige skøn eller ej, og om arten og beløbet for ændringerne.

Ligeledes mangler der henvisninger til bankens hjemmeside, hvor redegørelse for politikker for samfundsansvar er offentliggjort i en supplerende beretning. 

Arbejdernes Landsbank har tilkendegivet over for Finanstilsynet, at banken vil efterleve påbuddene i fremtidige årsrapporter. 


Senest opdateret 08-03-2023