Redegørelse om inspektion i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

26-05-2023

Finanstilsynet har været på funktionsinspektion hos Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (Nordea Kredit) på fonds-, funding- og likviditetsområdet i perioden 23.-25. januar 2023. Fonds- og funding dækker over risikostyring vedrørende udstedelse af obligationer og placering af midler, herunder markedsrisikoområdet og risici omfattet af balanceprincippet.

 

Gennemgangen af området omfattede bl.a. instituttets politikker, forretningsgange og arbejdsbeskrivelser. Finanstilsynet gennemgik desuden ledelsesrapportering på de undersøgte områder, herunder fra risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen og intern revision.

Opsummering og risikovurdering

Dokumentationen af Nordea Kredits risikostyringsfunktions arbejde har væsentlige mangler. Inspektionen afdækkede, at der ikke forelå dokumentation for den risikoansvarliges vurdering af væsentlige dele af de af første forsvarslinje udførte kontroller, nøgletalsopgørelser og rapporteringer.  Finanstilsynet har påbudt Nordea Kredit at sikre, at den risikoansvarliges udførte opgaver dokumenteres tilstrækkeligt, herunder at advarsler og betænkeligheder afgivet af risikostyringsfunktionen dokumenteres.

Antagelserne i Nordea Kredits likviditetsstresstest er på visse områder uhensigtsmæssige eller ikke tilstrækkeligt begrundede. Det gælder især i forhold til de aktiver, der indgik i likviditetsbufferen til stresstestformål frem til ultimo 2022, og fastsættelse af størrelsen af haircuts på typerne af aktiver, når stresstesten bliver udført. Nordea Kredits likviditetsstresstest afspejler endvidere ikke i tilstrækkelig grad konsekvenserne af stress på gældende regulatoriske likviditetskrav, herunder de krav, der er specifikke for realkredit. 

Finanstilsynet har påbudt Nordea Kredit at sikre, at likviditetsstresstesten afspejler usandsynlige, men ikke utænkelige scenarier, samt i tilstrækkelig grad afspejler konsekvenserne på gældende likviditetskrav, såsom LCR- og søjle II-likviditetskrav. Endvidere skal Nordea Kredit sikre, at antagelser bag stresstesten er velbegrundede og understøttet af relevant analyse i dokumentationen for stresstesten, herunder tydeligt beskrive i hvilke sammenhænge antagelserne finder anvendelse.               

Finanstilsynet fandt på inspektionstidspunket, at daglig opgørelse af LCR-nøgletallet i Nordea Kredit oftere end forventet er udeblevet eller forsinket.  Finanstilsynet har derfor påbudt Nordea Kredit at sikre, at LCR opgøres retvisende og dagligt, og at antallet af aflysninger/forsinkelser nedbringes til et betryggende niveau. 

Finanstilsynet fandt på inspektionen, at den uafhængige og løbende kontrol af Nordea Kredits anvendte antagelser bag likviditetsopgørelser ikke tidligere var blevet udført. Nordea Kredit havde på inspektionstidspunktet planlagt en fast årlig kontrol af de pågældende opgørelser og antagelser.

Finanstilsynet har derfor påtalt Nordea Kredit for ikke at have sikret, at likviditetsopgørelser og -antagelser valideres med passende frekvens.    

Inspektionen gav ikke anledning til at tilsidesætte det af instituttet opgjorte solvensbehov, eller de fastsatte likviditetsmålsætninger.

 

Senest opdateret 26-05-2023