Redegørelse om inspektion i Santander Consumer Bank, filial af Santander Consumer Bank Norge (hvidvaskområdet)

23-06-2023

Finanstilsynet var den 6. og 7. oktober 2022 på inspektion i Santander Consumer Bank, filial af Santander Consumer Bank AS Norge (Filialen). Inspektionen blev gennemført i henhold til § 47, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022 (hvidvaskloven).

 

Risikovurdering og sammenfatning

Santander Consumer Bank er en filial af Santander Consumer Bank AS Norge, der er en nordisk bank med 1.400 ansatte i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Santander Consumer Bank AS Norge tilhører den globale koncern Banco Santander. Den danske filial tilbyder et bredt sortiment af produkter til privat- og erhvervskunder, herunder forbrugsfinansiering, privatlån, billån, kreditkort, opsparingsprodukter, finansiel leasing og lagerfinansiering.

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner, jf. hvidvasklovens § 51.

Filialen har fået påbud om at udarbejde og implementere tilstrækkelige procedurer for risikoklassifikation af kunder, så alle relevante risikofaktorer inddrages med henblik på filialens overholdelse af hvidvasklovens krav om risikostyring, samt at filialen gennemgår sine eksisterende kunder med henblik på at foretage en korrekt risikoklassifikation af kunderne.

Filialen har fået påbud om at tilpasse sit transaktionsovervågningssystem, så systemet kan opfange alle afvigelser i kundens adfærd og i de angivne oplysninger om formål og tilsigtede beskaffenhed.

Filialen har fået påbud om i sine skriftlige forretningsgange at tilføje konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre i forbindelse med risikoklassificering af kunder og løbende overvågning.

Filialen har fået påbud om at sikre, at filialen foretager den nødvendige løbende ajourføring af oplysningerne om filialens kunder.

Endelig har filialen fået påbud om at vurdere, og hvor det er relevant indhente, oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed herunder midlernes oprindelse.
 

 

Senest opdateret 23-06-2023