Safenetpay ApS’ tilladelse som e-pengeinstitut inddraget

03-07-2023

Finanstilsynet har den 3. juli 2023, på baggrund af inspektion i Safenetpay ApS den 2. marts 2023, truffet afgørelse om inddragelse af virksomhedens tilladelse som e-pengeinstitut.

 

Finanstilsynet var på inspektion i Safenetpay ApS den 2. marts 2023. Inspektionen var en undersøgelse af betalingstjenesteområdet og hvidvaskområdett, og omfattede bl.a. inspektion af ledelse og indretning af virksomheden, virksomhedens tilknytning til Danmark og grænseoverskridende aktiviteter.

På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets vurdering, at Safenetpay ApS ikke har gjort brug af deres tilladelse inden for 12 måneder efter meddelelse herom, at tilladelsen er opnået på baggrund af urigtige eller vildledende oplysninger, og at betingelserne for meddelelse om tilladelse ikke længere er opfyldt, herunder at Safenetpay ApS ikke kan anses for at have hovedkontor eller udøver sine aktiviteter i Danmark, jf. henholdsvis § 135, stk. 1, nr. 2, 4 og 5, samt § 10, stk. 1, nr. 2.

Finanstilsynet har i vurderingen af ovenstående lagt vægt på, at Safenetpay ApS’ forretningsmodel og aktiviteter adskiller sig i væsentlig grad fra de oplysninger, som tilladelsen blev udstedt på baggrund af, og at det på ansøgningstidspunktet oplyste kundegrundlag aldrig har været til stede.

Afgørelsen er truffet af Finanstilsynet, efter forelæggelse for Finanstilsynets bestyrelse i medfør af § 130, stk. 2, i lov om betalinger, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed.

Safenetpay ApS har den 12. juli 2023 indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet i henhold til § 143 i lov om betalinger.

Erhvervsankenævnet afgjorde den 20. oktober 2023, at klagen tillægges opsættende virkning. Det betyder, at Safenetpay ApS fortsat kan udbyde betalingstjenester, mens klagen behandles. 

Erhvervsankenævnet traf den 4. juli 2024 afgørelse om, at sagen hjemvises til fornyet behandling i Finanstilsynet. Safenetpay ApS kan derfor fortsat udbyde betalingstjenester.

Af hensyn til Finanstilsynets skærpede tavshedspligt, kan Finanstilsynet ikke offentliggøre yderligere detaljer om den konkrete sag.


 

Senest opdateret 10-07-2024