Redegørelse om funktionsinspektion i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S om omkostnings- og gebyroplysninger

31-01-2023

Finanstilsynet gennemførte i 2022 en funktionsinspektion i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S med fokus på de årlige oplysninger til kunder om de omkostninger og gebyrer, som kunden har betalt for investeringsprodukter og investeringsservice. Funktionsinspektionen indgik i en temainspektion, hvor seks pengeinstitutter blev undersøgt.

Kravet til pengeinstitutter om årligt at fremsende oplysningerne til kunderne skaber gennemsigtighed om de faktisk afholdte omkostninger og gebyrer og giver mulighed for, at kunderne kan inddrage omfanget af omkostninger og gebyrer i investeringsbeslutninger.  

Pengeinstitutter skal have en forretningsgang for udarbejdelsen af rapporten, klare og fyldestgørende procedurer for datavalidering samt en kontrol af rapporten, så pengeinstituttet opdager og mindsker risikoen for, at oplysningerne til kunder ikke er fuldstændige og korrekte. 

Sparekassen Sjælland-Fyn har delegeret arbejdet med udarbejdelse af rapporter med årlige investeringsomkostninger til en datacentral. Finanstilsynet konstaterede, at sparekassen ikke har en egentlig forretningsgang, og at sparekassens processer og kontroller ikke er tilstrækkeligt dokumenterede. Finanstilsynet konstaterede endvidere, at sparekassen ikke udfører en egenkontrol af rapporteringen.

Finanstilsynet har derfor påbudt sparekassen at udarbejde en forretningsgang for udarbejdelse og udsendelse af rapporter med årlige investeringsomkostninger samt dokumentere og styrke sparekassens kontrolprocedurer.

Pengeinstitutter skal levere gebyr- og omkostningsoplysningerne på en klar og forståelig måde, så kunderne kan træffe deres investeringsbeslutninger på et informeret grundlag. Derfor skal pengeinstituttet benytte dækkende betegnelser for de enkelte poster og beskrive, hvad den enkelte post omfatter, hvor det er relevant. Desuden fastlægger reguleringen specifikke krav til, hvordan rapporten skal opstilles. Finanstilsynet konstaterede, at ikke alle sparekassens begrebsforklaringer giver et klart billede af, hvad omkostningsposten dækker, og ikke alle omkostningsposter i rapporten er forklaret. Endvidere indgår tredjepartsbetalinger i rapporten som en produktomkostning, hvilket er i strid med reguleringen.

Finanstilsynet har derfor påbudt sparekassen at tilpasse rapporterne, således at de giver gebyr- og omkostningsoplysningerne til kunderne på en klar og forståelig måde.

Senest opdateret 31-01-2023