Redegørelse om funktionsinspektion af den koncerninterne model i Topdanmark A/S og Topdanmark Forsikring A/S

20-12-2023

Finanstilsynet var i november 2022 på funktionsinspektion i Topdanmark A/S’ koncerninterne model til opgørelse af koncernsolvenskapitalkravet.

Sammenfatning og risikovurdering

Topdanmark A/S og Topdanmark Forsikring A/S (herefter samlet som koncernen) har siden den 3. november 2015 haft tilladelse til at anvende den koncerninterne model til opgørelse af henholdsvis koncernsolvenskapitalkravet for Topdanmark A/S og solvenskapitalkravet for Topdanmark Forsikring A/S. Den koncerninterne model er en partiel intern model, der opgør kapitalkravene for en delmængde af koncernens forsikringsrisici. 

Plan for at sikre, at den interne model lever op til kravene

Finanstilsynet konstaterede, at ikke alle områder af den interne model blev valideret regelmæssigt. Koncernen havde ikke indført en eksplicit proces til at vurdere kvaliteten af koncernens valideringsproces. Koncernen validerede ikke de særlige krav, der gælder for interne modeller. Koncernens backtest af præmierisikomodellerne anvendte ikke statistiske metoder i et tilstrækkeligt omfang til at påvise, at de underliggende sandsynlighedsfordelinger fortsat var hensigtsmæssige.

Analysen af overskud og tab skelnede ikke i tilstrækkelig grad mellem risici indenfor og udenfor den interne model og påviste ikke, at risikokategoriseringen i den interne model afspejler koncernens risikoprofil.

Endelig opdaterede koncernen ikke modelparametrene i den interne model mindst én gang årligt og koncernen sikrede ikke et fyldestgørende system til måling af diversifikationseffekterne, hvor de underliggende antagelser for systemet begrundes på et empirisk grundlag.

På baggrund af disse mangler har Finanstilsynet påbudt Topdanmark A/S og Topdanmark Forsikring A/S at udarbejde en plan for, hvordan det sikres, at den interne model lever op til reglerne.

Integration med Standardformlen

Selskabet har derudover modtaget påbud om at integrere den interne model med standardformlen ved brug af en hensigtsmæssig integrationsteknik. 

Beregning af risikomargen  

Koncernen bruger den interne model til beregning af risikomargen. Risikomargen skal dække det beløb, som et andet forsikringsselskab må forventes at kræve for at overtage og honorere de forsikringsmæssige forpligtelser. Derfor er beregningen af risikomargen baseret på en forudsætning om, at der ikke vil blive indtegnet ny virksomhed. Koncernens interne model modellerer ny virksomhed, som forventes at blive indtegnet i de kommende 12 måneder. Selskabet har derfor modtaget påbud om at ændre metode til opgørelse af risikomargenen. 

Solvensdækning

Solvensdækningen for Topdanmark A/S var 351 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2023. Solvensdækningen for Topdanmark Forsikring A/S var 289 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2023. Solvensdækningen for Topdanmark A/S er påvirket af, at Topdanmark A/S ikke havde betalt for erhvervelsen af Oona Health A/S ved udgangen af 1. kvartal 2023.

 

Senest opdateret 20-12-2023