Redegørelse om funktionsinspektion i SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse

21-12-2023

Finanstilsynet var i perioden marts 2022 til maj 2022 på funktionsinspektion i SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse. På inspektionen blev pensionskassens aktuarområde, risikostyringsområde og investeringsområde gennemgået.

Medlemmerne i SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse er personer, der den 31. marts 2013 var medlemmer af pensionskassen og ikke efterfølgende er udtrådt, samt pensionsmodtagere. Pensionskassen optager ikke nye medlemmer.

Ultimo 2021 havde pensionskassen en medlemsbestand på 908 personer, hvoraf 291 var tjenstgørende medlemmer, mens resten var pensionsmodtagere.

Pensionskassens formål er primært at supplere og yde prisindeksregulering af pensionsudbetalinger fra medlemmernes pensionskontrakter i Danica Pension. Pensionskassens ydelser og prisindeksreguleringen er betingede af, at pensionskassen har tilstrækkelig kapital. Hvis kassen ikke har tilstrækkelig kapital til at yde de tilstræbte pensioner og prisindeksregulering heraf, reduceres prisindeksreguleringerne og om nødvendigt pensionsydelserne.

Finanstilsynet vurderede, at pensionskassen i praksis ikke regulerer pensionsydelserne efter et (betinget) garanteret prisindeks, men at bestyrelsen årligt beslutter en regulering til pensionisterne. Finanstilsynet vurderede derfor, at pensionskassen ikke kan indregne fremtidige reguleringer af pensionerne i pensionshensættelser¬ne, fordi reguleringerne besluttes årligt. 

Finanstilsynet har på den baggrund påbudt pensionskassen at ændre sin regnskabspraksis, så pensionshensættelser til den del af ydelserne, der udgør ”grundpension” fremadrettet regnskabsmæssigt opføres under pensionshensættelser, mens hensættelser til fremtidig regulering af ydelserne, ”reguleringsreserven”, fremadrettet regnskabsmæssigt opføres som en del af egenkapitalen under reserver.

Finanstilsynet vurderede derudover, at pensionskassens tekniske grundlag indeholder en række fejl og mangler. Pensionskassen har derfor fået flere påbud vedrørende det tekniske grundlag.

Finanstilsynet har også påbudt pensionskassen i højere grad løbende at inddrage følsomheder i forhold til værdiansættelsen af pensionsforpligtelserne i risikostyringen, så bestyrelsen har et godt overblik over pensionskassens inflationsrisiko, så beslutninger vedrørende risikostyring, herunder beslutninger om eventuel afdækning af inflationsrisikoen, træffes på et grundlag, der er så retvisende som muligt.

Finanstilsynet har desuden påbudt pensionskassen at sikre, at bestyrelsen beslutter og dokumenterer principper for opgørelse af risici, herunder de enkelte aktivklassers forventede risiko og afkast/risikoforhold. Derudover har pensionskassen fået påbud om at fastsætte tilstrækkelige rammer for renterisici, herunder varighed og rentestrukturrisici, så det sikres, at bestyrelsens ønskede eller acceptable risikoniveau er tilstrækkeligt defineret.

Senest opdateret 21-12-2023