Redegørelse om inspektion i Rønde Sparekasse

01-12-2023

Finanstilsynet var i uge 35 og 37 i 2023 på inspektion i Rønde Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Rønde Sparekasse (sparekassen) er en lokalt forankret sparekasse med hovedsæde i Rønde. Sparekassen betjener primært privat- og erhvervskunder i sparekassens markedsområde, som dækker Djursland og tilstødende kommuner.

Sparekassen har en højere andel af svage eksponeringer og af ejendomseksponeringer end sammenlignelige institutter. Det indebærer forhøjede risici og kan føre til tab ved et økonomisk tilbageslag, hvorfor der er behov for en god kreditstyring. Kreditstyringen skal imidlertid forbedres, jf. nedenstående.

Inspektionen omfattede en gennemgang af 89 udlån svarende til 21,1 pct. af sparekassens samlede udlån. Gennemgangen viste, at risikoen på flere udlån var klassificeret for positivt. Der blev konstateret objektiv indikation for kreditforringelse (OIK) på tre af de gennemgåede udlån. Sparekassen havde identificeret svaghedstegn på udlån for sent. Sparekassens bevillingsgrundlag og dokumentation af udlån var desuden mangelfuldt. Det medfører en risiko for, at sparekassen ikke opgør sin kreditrisiko korrekt og træffer kreditbeslutninger på et forkert grundlag. 

Sparekassen har fået påbud om at sikre en rettidig identifikation og registrering af svaghedstegn samt korrekt risikoklassifikation. Sparekassen har desuden fået påbud om at udarbejde et fyldestgørende og betryggende beslutningsgrundlag samt at foretage korrekt registrering af eksponeringer. Sparekassen har desuden fået påbud om at sikre, at ejendomme er korrekt værdiansat og registreret, så risikoen på eksponeringerne opgøres korrekt. 

Sparekassens kreditpolitik var ikke tilstrækkelig tydelig og konkret, og sparekassen har fået påbud om at præcisere sin kreditpolitik for at eliminere risikoen for individuelle fortolkninger. Sparekassen skal sikre, at kreditpolitikkens grænseværdier fungerer som et styringsværktøj. 

Sparekassens kreditrapportering er mangelfuld, da der ikke skete skriftlig opsamlende rapportering på afvigelser og undtagelser, så bestyrelsen kan følge udviklingen. Sparekassen har fået påbud om at sikre en tilstrækkelig kreditrapportering. 

Der var mangler i sparekassens kontrolmiljø på kreditområdet, herunder manglende uafhængighed mellem den bevilgende enhed og enheder med ansvar for kontrol og rapportering. Sparekassen har fået påbud om at sikre, at der er tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger. Sparekassen skal desuden udføre interne kontroller af alle væsentlige aktiviteter på kreditområdet. 

Sparekassens protokollering af bestyrelsens drøftelser har ikke været tilstrækkelig, og sparekassen har fået påbud om at styrke protokolleringen.

Sparekassen har fået påbud om at sikre, at risikostyringsfunktionens forretningsgange er fyldestgørende, og at risikostyringsfunktionens rapport forholder sig til sparekassens samlede risikobillede, herunder eksterne risici, og at rapporten beskriver og begrunder de foretagne vurderinger. Sparekassens complianceansvarlige skal sikre en bedre struktur i sin rapportering, og sparekassen har fået påbud om, at den complianceansvarlige skal sikre en bedre struktur og skriftlig dokumentation af sit arbejde. Compliancefunktionen skal desuden udføre sine opgaver løbende over året. Sparekassens risikoansvarlige og complianceansvarlige skal desuden have adgang til drøfte og fremlægge deres rapporter for bestyrelsen. 

Inspektionen har afdækket et behov for at justere solvensbehovet med 0,9 procentpoint som følge af et øget tillæg til store kunder med finansielle problemer og til operationelle risici. Sparekassens solvensbehov er efter inspektionen opgjort til 11,1 pct. pr. 31. oktober 2023. Finanstilsynet vurderer, at dette er passende. 


 

Senest opdateret 01-12-2023