Redegørelse om påbud til Sparekassen Sjælland-Fyn om produktgodkendelsesprocedurer

17-04-2023

Finanstilsynet gennemførte fra oktober 2022 til april 2023 en funktions-inspektion i Sparekassen Sjælland-Fyn (sparekassen). Inspektionen fokuserede på sparekassens produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger. Reguleringen vedrørende produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger er en væsentlig del af investorbeskyttelsen. Reguleringen skal sikre, at kunder kun køber produkter, som er egnede for kunderne og passer til kundens investeringsbehov. Inspektionen gav anledning til tre påbud.

 

Baggrund

Inspektionen følger op på en tidligere temainspektion, hvor samme tema blev undersøgt i seks andre pengeinstitutter. Som led i den temainspektion offentliggjorde Finanstilsynet i juli 2021 en rapport med fokus på pengeinstitutternes produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger.

Pengeinstitutter skal have procedurer for produktgodkendelse og –styring, der sikrer, at investeringsprodukter og tjenesteydelser regelmæssigt gennemgås for, om de fortsat er forenelige med den afgrænsede målgruppes behov og karakteristika, og om distributionsstrategien for produktet eller tjenesteydelsen fortsat er hensigtsmæssig.

Sammenfatning

Finanstilsynet konstaterede, at Sparekassen Sjælland-Fyns organisation og procedurer for produktgodkendelse og –styring af investeringsprodukter og –ydelser er utilstrækkelige. Sparekassens styringsdokumenter er ikke tilstrækkeligt operationelle og er ikke afprøvet i praksis. Sparekassen har ikke afsat de nødvendige ressourcer til området, rapporteringen er utilstrækkelig og der er ikke foretaget distributionskontroller, dvs. kontrol af, om produkterne distribueres til den rette målgruppe. Manglerne var til dels identificeret og rapporteret af compliancefunktionen, uden at ledelsen havde reageret rettidigt. Forholdene medfører en øget risiko for, at investeringsprodukter bliver solgt til investorer, som produkterne ikke er egnede for.

Finanstilsynet har derfor påbudt sparekassen at sikre, at der etableres tilstrækkelige produktstyringsordninger og –godkendelsesprocedurer baseret på en passende organisation med tilstrækkelige ressourcer samt dækkende politikker, retningslinjer, forretningsgange og arbejdsbeskrivelser.

Finanstilsynet konstaterede, at sparekassens bestyrelse og direktion ikke har været inddraget tilstrækkeligt i beslutninger på området, og at rapportering til ledelsen, ledelsens kontrol og opfølgningen fra ledelsen ikke har været tilstrækkelig. 

Finanstilsynet har derfor påbudt sparekassen at sikre, at sparekassens ledelse har den faktiske kontrol over sparekassens produktstyringsordning.

Som en del af inspektionen gennemgik Finanstilsynet gennemførelsen af produktstyringen af et konkret investeringsprodukt. Gennemgangen viste, at sparekassen ikke havde gennemført en gennemgang af dette produkt siden reglerne blev indført.

Finanstilsynet har derfor påbudt sparekassen at gennemføre en produktgennemgang for alle sparekassens nuværende produkter og tjenesteydelser, hvor der mangler at blive foretaget en gennemgang.

 

Senest opdateret 17-04-2023