Redegørelse om inspektion i Ringkjøbing Landbobank A/S (hvidvaskområdet)

24-04-2023

Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Ringkjøbing Landbobank A/S (banken).

 

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens risikovurdering, politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede desuden bankens kundekendskabsprocedurer for såvel privat- som virksomhedskunder (private banking).  Herudover omfattede inspektionen bankens overvågning af kunder, herunder overholdelse af undersøgelses-, noterings-, opbevarings- og underretningspligten. Endelig omfattede inspektionen bankens procedurer for interne kontroller.

Risikovurdering og sammenfatning

Banken har hovedsæde i Ringkøbing og filialer over hele landet. Selvom banken er landsdækkende, bygger dens forretningsmodel på at være en lokalbank i Nordjylland og i Midt- og Vestjylland, samt at være bank for en række nicheområder i Danmark. Banken udbyder alle almindelige finansielle produkter til erhverv og privat, herunder indlån og udlån, finansiering af køretøjer og ejerboliger, forsikring, investeringsrådgivning, udenlandske betalinger og valuta samt leasing til erhverv. Ud over dette tilbyder virksomheden også private banking.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering er høj. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på bankens produkter, kunder og transaktioner, som bidrager til at øge risikovurderingen af banken. Det øger risikovurderingen, at banken har en stor portefølje af private banking kunder, som banken bl.a. har modtaget fra andre banker. Herudover har banken en del komplekse erhvervskunder, herunder erhvervskunder fra højrisikobrancher, hvilket også er med til at øge risikovurderingen af banken. Endvidere har banken en stor kontanthåndtering, da bankens kunder i et større omfang gennemfører kontanttransaktioner.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner:

Banken har fået påbud om at sikre, at den i forbindelse med gennemførsel af kundekendskabsprocedurer altid indhenter tilstrækkelige kundekendskabsoplysninger i overensstemmelse med hvidvaskloven og hvor relevant, at banken indhenter oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed og sikrer, at dette kan dokumenteres overfor Finanstilsynet.

Banken har fået påbud om altid at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer på samtlige kundeforhold, hvor banken vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering, herunder også for kunder hvor banken ikke tidligere har gennemført skærpede kundekendskabsprocedurer. Endvidere påbydes banken at revidere sin skriftlige forretningsgang for skærpede kundekendskabsprocedurer således, at det klart fremgår, hvornår og hvordan en kunderådgiver skal gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer.

Banken har fået påbud om at sikre, at den ved undersøgelser af mistænkelige transaktioner og usædvanlige aktiviteter altid forholder sig kritisk til transaktionen og ligeledes, hvor det skønnes nødvendigt, indhenter tilstrækkelig dokumentation til brug for undersøgelsen.

Banken har fået påbud om at sikre, at banken får afviklet sin backlog i relation til alarmbehandling indenfor tre måneder. 

Banken har fået påbud om at sikre, at den ud fra en risikobaseret tilgang screener de medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i banken med henblik på at imødegå risikoen for, at en medarbejder kan misbruge sin stilling. Endvidere påbydes banken at revidere sin skriftlige forretningsgang for screening af medarbejdere.

 

Senest opdateret 24-04-2023