Redegørelse om inspektion af nødlidende eksponeringer mv. i Danske Bank A/S

27-04-2023

Finanstilsynet gennemførte i januar 2023 en inspektion af klassifikation af nødlidende eksponeringer og opgørelse af krav til minimumsdækning af tab for nødlidende udlån og garantier i Danske Bank A/S.

 

Formålet med inspektionen var at vurdere, hvordan banken efterlever kravene i 

  • ledelsesbekendtgørelsen og bilag hertil om nødlidende eksponeringer og eksponeringer med kreditlempelser
  • de europæiske regler om opgørelse af minimumsdækning af tab for nødlidende eksponeringer

Sammenfatning og risikovurdering 

Finanstilsynet gennemgik bankens politikker, retningslinjer, forretningsgange, organisering, ledelsesrapporter, revisionsrapporter, lister over nødlidende eksponeringer mv. 

Banken overholder ikke overgangsbestemmelserne i de europæiske regler om ophør af undtagelse for kapitalfradrag for manglende minimumsdækning af tab. Det medfører risiko for, at bankens kapitalfradrag opgøres for lavt. Det er et væsentligt brud på reglerne, og det er utilfredsstillende, at banken har undladt at efterleve dem.

I forbindelse med inspektionen har banken besluttet at indføre et usikkerhedstillæg til kapitalfradraget for dens manglende overholdelse af overgangsbestemmelserne. 

Hverken risikostyrings- og compliancefunktionerne eller Intern revision har foretaget tilstrækkelig overvågning af efterlevelsen af nye og ændrede regler til at sikre ledelsens opmærksomhed på manglerne.

Finanstilsynet har påbudt banken at sikre korrekt overvågning og overholdelse af overgangsbestemmelserne.

Banken skal fortsat anvende usikkerhedstillæg til kapitalfradraget, indtil påbuddet er efterlevet. Banken skal løbende revurdere usikkerhedstillægget og sikre, at det er forsigtigt opgjort på baggrund af faktiske oplysninger om bankens portefølje og kvaliteten i dens data.

 

Senest opdateret 27-04-2023