Redegørelse om inspektion i Borbjerg Sparekasse

14-10-2022

Finanstilsynet var i uge 20 og 22, 2022 på inspektion i Borbjerg Sparekasse (herefter sparekassen). Inspektionen var en ordinær inspektion, som blev gennemført som led i det løbende tilsyn med sparekassen.

 

Borbjerg Sparekasse er en lokalt forankret sparekasse med hovedsæde i Borbjerg ved Holstebro. Sparekassens primære markedsområde er baseret på syv udvalgte postnumre i og omkring Borbjerg/Holstebro, hvor sparekassen tilbyder traditionelle ind- og udlånsprodukter samt rådgivning om blandt andet pension og investering.

Sparekassen har en betydelig overvægt af privatkunder, og har ingen brancher, der fylder mere end 10 pct. af udlånet. Der er er dog også mere risikobetonede forhold i sammensætningen af låneporteføljen. Sparekassens andel af store eksponeringer er større end tilsvarende institutter i gruppe 4, og sparekassen har en mindre andel af kunder med normal bonitet (klassifikation: 3/2a), og en større andel af kunder med visse svaghedstegn (klassifikation: 2b) i forhold til sammenlignelige institutter i gruppe 4.

Sparekassens bestyrelse har fået et påbud om, at bestyrelsen løbende, og mindst én gang årligt, skal foretage en vurdering af, om sparekassens enkelte og samlede risici er acceptable, samt sikre at sparekassens forretningsmodel og politikker afspejler den foretagne vurdering.

Sparekassen har endvidere fået et påbud om, at det skal sikres, at der sker en betryggende årlig aktivgennemgang af de væsentligste eksponeringer, baseret på en gennemgang af opdateret og tilstrækkeligt materiale, og at denne tillige omfatter engagementer i henhold til FIL §78.

Sparekassens bestyrelse skal have mulighed for at forberede sig til alle punkter på ethvert bestyrelsesmøde, hvor sparekassen skal sikre, at alt materiale, herunder beslutningsgrundlag på kreditområdet, er tilgængeligt for bestyrelsens gennemgang og forberedelse forud for møderne. Sparekassen har fået påbud om dette, og skal ligeledes revurdere sin seneste selvevaluering, som følge af Finanstilsynets samlede inspektion og påbud.

Herudover har sparekassen modtaget påbud om i højere grad at dokumentere de på bestyrelsesmøderne førte drøftelser.

Sparekassens kreditpolitik er på en række områder meget overordnet, og giver ikke i tilstrækkelig grad klare retningslinjer for, hvilken risikoprofil, der er acceptabel for sparekassen. Kreditpolitikken er således upræcis, og giver i for stort omfang mulighed for at foretage fravigelser fra hovedreglerne, som ikke er kvalificeret, ligesom politikkens formuleringer åbner mulighed for individuelle fortolkninger.

Sparekassen har fået påbud om at tilrette kreditpolitikken, så politikken klart identificerer og afgrænser de risici, som sparekassen ønsker at påtage sig på kreditområdet, herunder skal det klart fremgå, at afvigelser til kreditpolitikken alene kan bevilges af bestyrelsen.

Sparekassen har tillige fået påbud om at sikre en passende individuel egenfinansiering ved privatkunders boligkøb, ud fra en helhedsvurdering af kunden, også dette skal tilpasses i kreditpolitikken.

Sparekassen skal endvidere øge kvaliteten og sikre betryggende beslutningsgrundlag ved alle bevillinger på kreditområdet, der i højere grad bygger på beregninger/analyser, herunder korrekt opgørelse af reel egenkapital og formue, samt sikre retvisende opgørelser af sikkerhedsmæssige værdier.

Sparekassen har fået påbud om, at sparekassen skal overholde egen kreditpolitik og forretningsgange og sikre en forsvarlig kreditgivning ved at tage passende sikkerheder. Det er forbundet med store risici, at sparekassen ikke tager alle de passende sikkerheder, den kan, og sparekassen bør overveje, om de forretninger den får ved ikke at tage sikkerheder, står mål med de risici, det indebærer.

Sparekassen skal sikre, at der foreligger procedurer med henblik på forebyggelse, identifikation og håndtering af interessekonflikter, og sikre, at virksomheden er indrettet, så der er en betryggende funktionsadskillelse.

Sparekassen skal endvidere sikre, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til både risikostyringsfunktionen og compliancefunktionen, herunder sikre at disse i tilstrækkelig grad udarbejder egne analyser, samt sikre en mere udbygget rapportering, der lever op til sit formål om at være et brugbart værktøj for bestyrelsen.

Sparekassen skal løbende overvåge, undersøge og kontrollere eksterne leverandøres arbejde, så mangler i varetagelsen af outsourcede processer, tjenesteydelser eller aktiviteter identificeres.

Eksponeringsgennemgangen resulterede i mérnedskrivninger på 2.020 t.kr., sparekassen havde selv identificeret størstedelen af disse ved gennemgangen.

Sparekassens individuelle solvensbehov vurderes på baggrund af inspektionen fortsat at være 13,2 pct. - svarende til seneste offentliggørelse fra sparekassen. Sparekassen har herefter reduceret tillægget på markedsrisiko som følge af værdipapirafhændelse, hvilket dog modsvares af et øget tillæg for øvrige kreditrisici, branchekoncentrationsrisiko samt operationelle risici, som følge af inspektionen.

 

Senest opdateret 14-10-2022