Redegørelse om hvidvaskinspektion i P/F BankNordik

11-11-2022

Finanstilsynet var den 2. og 3. maj 2022 på inspektion i P/F BankNordik (banken). Inspektionen omfattede bankens overordnede risikovurdering på hvidvaskområdet, herunder særligt bankens geografiske risikoeksponering samt bankens risikovurdering af udenlandske kunder.

 

Inspektionen omfattede desuden bankens overvågning af udenlandske kunder og deres transaktioner, herunder en gennemgang af bankens transaktionssystems parametre og scenarier. Endelig omfattede inspektionen bankens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, opbevarings- og underretningspligten.

Risikovurdering og sammenfatning

Banken er et SIFI-institut på Færøerne, og bankens forretningsmodel består i at udbyde produkter og rådgivningsydelser inden for bank-, pensions-, investerings-, forsikrings- og ejendomsformidlingsvirksomhed. Banken tilbyder sine ydelser til kunderne på Færøerne og i Grønland, idet ejendomsformidling dog alene tilbydes på Færøerne. På de områder og/eller markeder, hvor banken ikke selv udbyder produkterne, herunder til realkredit, investeringsprodukter og forsikring, benyttes samarbejdspartnere.

Banken tilbyder sine produkter til både private og erhvervsdrivende. I relation til privatkunder betjener banken en bred privatkundekreds. I relation til erhvervssegmentet tilbyder banken produkter til færøske og grønlandske erhvervskunder. Banken har herudover en række udenlandske kunder samt kunder fra shippingindustrien, der har udenlandsk eksponering i et vist omfang.

Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på bankens størrelse (færøsk SIFI) og bankens udbud af finansielle produkter, der indebærer en høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering, herunder ejendomsformidling, bankens selvbetjeningsløsninger samt bankens produkter indenfor investering og boksudlejning. Desuden vægter bankens kundeforhold i shippingindustrien og udenlandske kundeforhold, og den deraf følgende store eksponering mod udlandet, i risikovurderingen.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken har fået påbud om at sikre, at kundekendskabsprocedurerne gennemføres ud fra en risikovurdering, hvori oplysninger om samtlige personer, der kan disponere over kontoen, inddrages.

Banken har endvidere fået påbud om at indhente og dokumentere oplysninger om forretningsforbindelsernes formål og tilsigtede beskaffenhed for så vidt angår bankens udenlandske kunder samt undersøge kundetransaktioner, der ikke er i overensstemmelse med bankens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt at indhente dokumentation mv. for midlernes oprindelse.

Herudover har banken fået påbud om at sikre, at bankens overvågningssystem i tilstrækkeligt omfang dækker og kan anvende ændringer i kundeadfærd og afvigelser fra bankens kendskab til kunden til brug for generering af alarmer i bankens transaktionsovervågningssystem. Banken påbydes i forlængelse heraf at fremsende en plan for, hvordan banken vil sikre denne overvågning, indtil IT-systemet er tilpasset.

Banken har endvidere fået påbud om i tilstrækkeligt omfang at notere og opbevare resultaterne af de undersøgelser, som banken foretager i forbindelse med undersøgelse af alarmer.

Banken har desuden fået påbud om at udbygge sine interne kontroller vedrørende alarmbehandling og screening af medarbejdere således, at banken sikrer sig mod inkonsistent og fejlagtig alarmbehandling samt mod, at en medarbejder kan misbruge sin stilling.

Endelig har banken fået påbud om at revidere sin forretningsgang vedrørende mistanke om finansiering af terrorisme, så den beskriver, hvad bankens medarbejdere skal foretage sig, og desuden udbygges med flere risikofaktorer for så vidt angår risikoen for finansiering af terrorisme, herunder i relation til bankens foreningskunder. Finanstilsynet påbyder endvidere banken at revidere forretningsgangen for skærpede kundekendskabsprocedurer, så også denne beskriver, hvad bankens medarbejdere skal foretage sig og hvilke oplysninger bankens medarbejdere skal indhente fra kunderne, når en kunde skal undergå skærpede kundekendskabsprocedurer i forbindelse med oprettelsen og ved løbende overvågning.

 

Senest opdateret 11-11-2022