Redegørelse om inspektion i Ria Financial Services, Denmark ApS (hvidvaskområdet)

30-06-2022

Finanstilsynet var i februar 2022 på inspektion i Ria Financial Services, Denmark ApS (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisering, risikovurdering, politik, skriftlige forretningsgange og interne kontroller på hvidvaskområdet.

 

Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til at udbyde valutaveksling i medfør af § 41 i hvidvaskloven. Virksomheden er herudover pengeoverførselsagent for Ria Payment Institution S.A.U. (RIA). Virksomheden anvender RIA’s eget IT-system ved onboarding og pengeoverførsler.

Størstedelen af virksomhedens forretningsmodel består i at foretage pengeoverførsler til udlandet. Virksomheden udbyder desuden valutaveksling, hvilket kun udgør en mindre del af virksomhedens forretning. Transaktioner foretages som udgangspunkt direkte til modtagers bankkonto i udlandet. Alternativt foretages overførslen til en af RIA’s lokationer på verdensplan, hvorfra modtager kan hente beløbet kontant. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at pengeoverførsels- og valutavekslingsvirksomheder udgør et risikoområde, der scorer højt på både sandsynlighed og konsekvens i både PET’s og NSK’s nationale risikovurderinger. I vurderingen har Finanstilsynet desuden lagt vægt på, at virksomheden foretager et betydeligt antal overførsler til en række højrisikoland. Virksomheden har desuden en betydelig omsætning, hvilket dog delvist kan forklares med, at virksomheden er opsamlingscentral for en række RIA-agenter i København.

Virksomheden fungerer som centralt kontaktpunkt for de i alt ca. 100 RIA-agenter, som findes i Danmark. Virksomheden fører kontrol med de danske RIA-agenter. Kontrollen foretages på baggrund af en risikovurdering af den enkelte agent og kan ske både som on-site og off-site hos den pågældende agent. 

På baggrund af inspektionen er der ikke områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Senest opdateret 30-06-2022