Redegørelse om inspektionen i Amorta Arbejdsskadeforsikringsselskab A/S

25-01-2022

Finanstilsynet var i maj 2021 på ordinær inspektion i Amorta Arbejdsskadeforsikringsselskab A/S.

På inspektionen blev de væsentligste områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen havde fokus på selskabets forretningsmodel, outsourcing, genforsikring, hensættelser, investeringsområdet, kapitalkrav, kapitalgrundlag, kapitalnødplan, bestyrelsen og ledelsessystem.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabet fungerer udelukkende som afløbsselskab for de arbejdsskadeforsikringsforpligtelser, der lå i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S indtil 31. december 2018 og indtegner derfor ikke nye risici. Selskabets forsikringsforpligtelser stammer fra erhvervskunder hos selskabets aktionærer.

Ledelsessystemet
Finanstilsynet konstaterede, at den interne auditfunktion ikke er tilstrækkelig effektiv. Selskabet har derfor modtaget påbud om at sikre en tilstrækkelig effektiv intern auditfunktion. 

Finanstilsynet konstaterede, at compliancefunktionen ikke havde udvalgt aktiviteter til complianceplanen på baggrund af en dokumenteret analyse af selskabets eksponering mod compliance-risici. Finanstilsynet konstaterede desuden, at selskabet ikke havde foretaget kontrol af risikostyrings- og aktuarfunktionens arbejde. Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om, at compliancefunktionen skal udarbejde en analyse af selskabets eksponering mod compliance-risici og påbud om at foretage kontrol af risikostyrings- og aktuarfunktionens arbejde. 

Finanstilsynet har givet selskabet påbud om at udarbejde en rapport, der omhandler og dokumenterer alle de opgaver, som aktuarfunktionen skal udføre. Rapporten skal også sikre, at aktuarfunktionen i tilstrækkeligt omfang vurderer, hvorvidt de metoder og antagelser, der anvendes i beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser er relevante.

Selskabet har endvidere modtaget påbud om at sikre, at risikostyringsfunktionens rapport omfatter alle vurderinger og indhold der kræves i henhold til lovgivningen. 

Direktionens arbejde
Finanstilsynet konstaterede, at selskabets funktionsbeskrivelser for de fire nøglepersoner ikke var tilstrækkeligt fyldestgørende og konkrete. Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om at sikre, at funktionsbeskrivelserne for de fire nøglepersoner lever op til lovgivningens krav. 

Bestyrelsens arbejde
Finanstilsynet har givet selskabet påbud om at sikre, at potentielle kilder til interessekonflikter identificeres.  

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke havde udarbejdet alle de påkrævede retningslinjer til de vedtagne politikker. Selskabet har derfor modtaget påbud om at udarbejde de manglende retningslinjer. 

IT
Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke regelmæssigt havde foretaget en risikovurdering af de risici, som selskabets IT-anvendelse medfører. 
Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om at foretage en risikovurdering.

Solvenskapitalkrav
Finanstilsynet har givet selskabet påbud om at sikre, at der foretages kontrol af grundlaget for opgørelsen af selskabets solvenskapitalkrav. Selskabet har desuden modtaget påbud om at opgøre modulet for modpartsrisici i overensstemmelse med Solvens II-reglerne. 

Kapitalgrundlag, kapitalplan og kapitalnødplan
Finanstilsynet vurderede, at selskabet ikke havde en kapitalnødplan, der indeholdt operationelle procedurer. Selskabet har derfor modtoget påbud om at beslutte en tilstrækkelig kapitalnødplan. 

Outsourcing
Finanstilsynet vurderede, at politikken for outsourcing ikke levede op til de krævede regler. Selskabet har derfor modtoget påbud om at opdatere politikken. Finanstilsynet vurderede desuden, at selskabet havde to outsourcingaftaler, som ikke var udformet, så de opfyldte reglerne for outsourcing. Finanstilsynet har givet selskabet påbud om at opdatere outsourcingaftalerne.  

Solvensdækning
Selskabet havde en solvensdækning på 420 pct. ved udgangen af 2. kvartal 2021.
 

Senest opdateret 25-01-2022