Resumé af afgørelse om påbud til Pandora A/S, CVR-nr. 28 50 51 16 vedrørende årsrapporten for 2020

03-01-2022

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for 2020 for Pandora A/S.

Års- og koncernregnskabet er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Pandora A/S offentliggjorde årsrapporten for 2020 den 4. februar 2021. Virksomheden anser de lovpligtige redegørelser i henhold til årsregnskabslovens §§ 99 a, 99 b og 107 d, som værende indeholdt i årsrapporten. Den 28. april 2021 offentliggør Pandora A/S en særskilt bæredygtighedsrapport. Virksomheden anser denne rapport som et supplement til årsrapporten.

Erhvervsstyrelsen finder, at forståelsen af virksomhedens arbejde med bæredygtighed er væsentligt forskellig i de to dokumenter. Ledelsesberetningen indeholder alene begrænsede oplysninger sammenholdt med den særskilte rapport, som i væsentlig grad uddyber oplysningerne.

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at denne uddybning ikke er et supplement til oplysningerne i ledelsesberetningen, men at den er helt nødvendig for, at rapporteringen skal opfylde kravene hertil i årsregnskabsloven.

Erhvervsstyrelsen finder således, at virksomhedens særskilte bæredygtighedsrapport indeholder flere oplysninger, som er omfattet af kravene til de lovpligtige redegørelser i henhold til årsregnskabslovens § 99 a, § 99 b og § 107 d og, at disse oplysninger dermed burde have været indeholdt i årsrapportens ledelsesberetning.

Erhvervsstyrelsen har påbudt virksomheden ved kommende udarbejdelser af årsrapporter at:

  1. Medtage alle oplysninger, som er omfattet af kravene til de lovpligtige redegørelser i henhold til årsregnskabslovens §§ 99 a, 99 b og 107 d i ledelsesberetningen i årsrapporten, når virksomheden anser årsrapporten for at indeholde de lovpligtige redegørelser, eller
  2. medtage en henvisning i ledelsesberetningen i årsrapporten til den særskilte bæredygtighedsrapport og offentliggøre bæredygtighedsrapporten senest samtidig som årsrapporten bliver tilgængelig for offentligheden, når virksomheden anser bæredygtighedsrapporten for at indeholde de lovpligtige redegørelser, jf. årsregnskabslovens § 99 a, stk. 5, nr. 2, § 99 b, stk. 5, nr. 2 og §107 d, stk. 6 samt redegørelsesbekendtgørelsen[1] §§ 1 og 3.

Virksomheden har oplyst, at den fremover vil anse den særskilte bæredygtighedsrapport for at indeholde de lovpligtige redegørelser, jf. punkt b ovenfor.

Erhvervsstyrelsen bemærker, at styrelsen ikke har foretaget en udtømmende gennemgang af den særskilte bæredygtighedsrapport.


[1] Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven, BEK nr. 1088 af 31/05/2021

Senest opdateret 03-01-2022