Redegørelse om inspektion i Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

25-02-2022

Finanstilsynet var i juni 2021 på ordinær inspektion i Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s.

Med udgangspunkt i selskabets indsendte materiale og selskabets rapporteringer til Finanstilsynet har inspektionen koncentreret sig om selskabets forretningsmodel, outsourcing, genforsikring, hensættelser, investeringer, solvenskapitalkravsberegning, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsen og ledelsessystemet.

Sammenfatning og risikovurdering

Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s er et gensidigt gruppe 1-forsikringsselskab, som forsikrer private og mindre erhvervsvirksomheder i region Midt- og Sydjylland. 

Finanstilsynet vurderede, at selskabets compliancefunktion ikke planlagde sine aktiviteter på baggrund af en dokumenteret analyse af selskabets eksponering mod compliancerisici. Finanstilsynet har påbudt selskabet at sikre, at compliancefunktionen udarbejder en complianceplan, der opfylder lovgivningens krav.

Finanstilsynet vurderede, at det indebar en potentiel interessekonflikt, at direktøren i selskabet både varetog rollen som nøgleperson og udgjorde den samlede risikostyringsfunktion, samtidig med at direktøren varetog interesser i forbindelse med driften af selskabet. Finanstilsynet har påbudt selskabet at indføre foranstaltninger, som kan sikre risikostyringsfunktionens uafhængighed.

Finanstilsynet fandt, at selskabet ikke tilstrækkeligt havde dokumenteret, at den interne auditfunktions plan byggede på en metodisk analyse af risici. Finanstilsynet har påbudt selskabet at udarbejde en plan for intern audit, der er i overensstemmelse med lovgivningen.

Finanstilsynet vurderede, at selskabets interne auditfunktion ikke var tilstrækkelig effektiv, da funktionen ikke havde udarbejdet eller dokumenteret funktionens arbejde på en måde, der gjorde det muligt at spore de foretagne audits. Finanstilsynet vurderede desuden, at intern audit ikke inden for det oplyste tidsforbrug kunne sikre, at den interne auditfunktion var tilstrækkeligt effektiv. Finanstilsynet har påbudt selskabet at sikre en tilstrækkelig effektiv intern auditfunktion.

Finanstilsynet vurderede, at selskabets funktionsbeskrivelse for aktuarfunktionen ikke var tilstrækkelig fyldestgørende i forhold til selskabet. Finanstilsynet vurderede desuden, at aktuarfunktionens rapport ikke omtaler og dokumenterer alle de opgaver, som aktuarfunktionen skal udføre. Finanstilsynet har påbudt selskabet at rette op på disse forhold.

Outsourcing
Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke havde udformet en politik for outsourcing, der tog hensyn til, hvorledes outsourcing-aktiviteterne indvirkede på selskabets virksomhed, og som heller ikke indeholdt en beskrivelse af, hvilke overvågningssystemer selskabet havde indført i forbindelse med selskabets outsourcede aktiviteter. Finanstilsynet har påbudt selskabet at udforme en politik for outsourcing, der er i overensstemmelse med lovgivningen.

Finanstilsynet vurderede, at to af selskabets outsourcingaftaler ikke var udformet, så de opfyldte reglerne for outsourcing. Finanstilsynet vurderede desuden, at selskabet ikke forud for indgåelsen af aftalerne havde sikret sig, at leverandørerne opfyldte alle lovgivningens krav. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at rette op på dette.

Politikker
Finanstilsynet har påbudt selskabet at udarbejde manglende politikker for værdiansættelsesprocessen og for produkttilsyn og styring samt udbedre enkelte mangler i selskabets politikker for risikostyring, vurdering af egen risiko og solvens, intern kontrol samt politik for kapitalstruktur. 

Revisionsudvalget
Finanstilsynet fandt, at selskabets direktør, økonomidirektør og interne advokat som faste gæster i revisionsudvalget reelt fungerede som medlemmer af udvalget. Finanstilsynet har påbudt selskabet at sikre revisionsudvalgets autonomi og objektivitet.

Forsikringsmæssige hensættelser
Finanstilsynet har påbudt selskabet at segmentere sine forsikringsforpligtelser i homogene risikogrupper, når selskabet opgør sine præmiehensættelser i solvensbalancen, og at diskontere sine præmiehensættelser.

Finanstilsynet har desuden påbudt selskabet at justere genforsikringsandelene af selskabets erstatningshensættelser for modpartsrisici i solvensbalancen.   

Solvenskapitalkrav
Finanstilsynet har påbudt selskabet at opgøre volumenmålet for præmierisikoen i overensstemmelse med Solvens II-reglerne.

Kapitalplan og kapitalnødplan
Finanstilsynet vurderede, at selskabets kapitalplan var utilstrækkelig. Finanstilsynet vurderede desuden, at selskabets kapitalnødplan ikke indeholdt de operationelle procedurer, som kan anvendes i praksis, hvis kapitalplanens forudsætninger brister. Finanstilsynet har påbudt selskabet at beslutte en kapitalplan og en kapitalnødplan, der opfylder kravene i lovgivningen.

IT-sikkerhed
Finanstilsynet vurderede, at selskabets IT-sikkerhedspolitik ikke var tilstrækkeligt fyldestgørende. Finanstilsynet har påbudt selskabet at udarbejde en politik for IT-sikkerhed, der opfylder kravene.

Solvensdækning
Selskabet havde en solvensdækning på 283 pct. ved udgangen af 3. kvartal 2021.

 

Senest opdateret 25-02-2022