Redegørelse om inspektion i Totalbanken A/S

22-12-2022

Finanstilsynet var i august-september 2022 på inspektion i Totalbanken A/S (herefter banken). Inspektionen var en ordinær inspektion, som blev gennemført som led i det løbende tilsyn med banken.

 

Sammenfatning og risikovurdering 

Bankens forretningsmodel er baseret på at udøve traditionel pengeinstitutvirksomhed til private kunder samt små og mindre virksomheder på hele Fyn. Banken tilbyder traditionelle ind- og udlånsprodukter samt rådgivning om blandt andet pension, investering og forsikring. Tillige tilbyder banken leasingprodukter gennem det 100 pct. ejede datterselskab Dansk Erhvervsfinansiering A/S (DEF). Leasingselskabets primære markedsområde er hele Danmark.

Inspektionen viste, at banken på flere områder er mere risikofyldt end sammenlignelige institutter. Banken har en højere andel af store udlån, flere erhvervsudlån og en større andel ejendomsudlån samt færre gode udlån (3/2a). Bankens indtægter står ikke mål med de højere risici.

Bankens udlånsvækst har fra og med 4. kvartal 2021 til og med 2. kvartal 2022 oversteget pejlemærket i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Bankens udlånsvækst er nu reduceret, så Finanstilsynets pejlemærke for udlånsvækst overholdes.

Finanstilsynets udlånsgennemgang gav anledning til en række bemærkninger omkring, hvordan bankens kreditstyring og interne kontrolmiljø kan forbedres. På den baggrund har banken fået påbud om at lade revisionen gennemføre en stikprøveundersøgelse af kontroller på kreditområdet med henblik på at sikre, at kontrolmiljøet efter udbedring af de konstaterede mangler fungerer tilfredsstillende. I forbindelse med gennemgangen blev nedskrivningerne yderligere øget med 5.334 t.kr. på en sag.

Ved gennemgangen af bestyrelsesrapporteringen fandt Finanstilsynet, at der på enkelte områder ikke var overensstemmelse mellem de krav bestyrelsen havde stillet til rapporteringen og den faktiske rapportering. Banken har fået påbud om at sikre, at bestyrelsen fremover modtager den ønskede rapportering.

Finanstilsynet vurderede, at banken mangler at lave en dybere vurdering af realiserbarheden af de enkelte tiltag i beredskabsplanen for likviditet og finansiering, herunder sandsynligheden for, at de enkelte tiltag kan gennemføres inden for den forventede tidshorisont, markedsadgang under stress og evne til at fremskaffe markedsfinansiering. Banken har fået påbud om at opdatere beredskabsplanen. Tiltagene i beredskabsplanen skal endvidere afprøves mindst en gang om året, i det omfang det er muligt, og afprøvningen skal dokumenteres.

På complianceområdet fandt Finanstilsynet, at der ikke var en klar sammenhæng mellem compliancefunktionens risikovurdering og årshjul, og Finanstilsynet vurderede, at der derved er risiko for, at der er områder med høj risiko, som ikke bliver undersøgt eller undersøges for sent. Banken har fået påbud om at sikre konsistens mellem risikovurdering og årsplan, så det sikres, at områder med høj risici prioriteres i årsplanen.

På baggrund af inspektionen vurderede Finanstilsynet, at det af banken opgjorte solvensbehov den 30. juni 2022 på 11,0 pct. ikke var tilstrækkeligt til afdækning af bankens risici. Afledt af inspektionen udgør bankens solvensbehov 11,5 pct., som følge af øget tillæg for udlånsvækst og store kunder med finansielle problemer. Finanstilsynet har vurderet dette som dækkende.

 

 

Senest opdateret 22-12-2022