Redegørelse om inspektion af private equity investeringer i Pædagogernes Pension – pensionskassen for pædagoger

24-08-2022

Denne redegørelse er en af flere redegørelser i forbindelse med Finanstilsynets inspektioner med fokus på private equity. Inspektionen omfattede virksomhedens organisering og ressourcer, investeringsstrategi, investeringsprocesser og løbende værdiansættelse for investeringer i private equity.

 

Finanstilsynet var i februar 2022 på funktionsinspektion i Pædagogernes Pension – pensionskassen for pædagoger (herefter PBU eller virksomheden). Inspektionen havde fokus på private equity investeringer.

Inspektionen omfattede virksomhedens organisering og ressourcer, investeringsstrategi, investeringsprocesser og løbende værdiansættelse for investeringer i private equity.

Som en del af inspektionen gennemgik Finanstilsynet tre udvalgte private equity investeringer.

Sammenfatning og risikovurdering

PBU havde ultimo 2021 private equity-investeringer for 1,8 mia. kr. svarende til 1,7 pct. af virksomhedens samlede investeringsaktiver.

Virksomhedens private equity-portefølje består af en større eksponering mod en fond, en del vintage-fonde under afløb og få nye, mindre impact-fonde.

Afkast/risiko-vurdering

Finanstilsynet konstaterede, at der var mangler i udarbejdelsen af afkast/risiko-forholdet for de enkelte fondsinvesteringer, da virksomheden i de opgjorte risikopræmier ikke tog tilstrækkelig højde for de underliggende risici i investeringsfondene. Finanstilsynet har derfor givet PBU påbud om at sikre, at specifikke og relevante risici inddrages i måling af risici og vurdering af afkast/risiko-forholdet.

Dokumentation

Finanstilsynet konstaterede mangler i virksomhedens forretningsgange i forhold til private equity. Virksomheden havde bl.a. ikke opstillet krav og sikret den fornødne dokumentation for aktiviteter omkring den løbende overvågning og vurdering af private equity-porteføljens performance, herunder krav til fondsforvalternes periodevise rapporteringer og performanceopgørelser samt nærmere krav til indhentelse af informationer om fondenes underliggende porteføljeselskaber i den løbende dialog med fondsforvaltere. Finanstilsynet har derfor påbudt PBU at sikre tilstrækkelig dokumentation og klarhed over de krav og opgaver, der gælder i relation til indgåelse og løbende overvågning af private equity-investeringer.

Løbende værdiansættelse

Finanstilsynet konstaterede, at virksomheden ikke anvendte relevant markedsdata til brug for den løbende værdiansættelse af private equity imellem kvartalsopgørelser. PBU er derfor blevet påbudt at sikre, at den løbende værdiansættelse af private equity-investeringer sker på baggrund af processer og metoder, der sikrer værdiansættelse baseret på relevant markedsdata.

Finanstilsynet konstaterede, at der derudover var mangler i virksomhedens metoder og processer for værdiansættelse af private equity-investeringer, da virksomheden ikke udførte en tilstrækkelig kontrol af fondsforvalternes værdiansættelse ved stikprøvekontrol eller lignende, herunder at det anvendte datagrundlag og antagelser, der benyttes i fondsforvalternes værdiansættelsesmodeller, er pålidelige og relevante. Finanstilsynet har påbudt PBU at fastsætte metoder og processer, der sikrer en tilstrækkelig løbende kontrol af fondsforvalternes værdiansættelse.

 

 

Senest opdateret 24-08-2022