Resumé af afgørelse om påtale til FLSmidth Co. A/S vedrørende årsrapporten for 2019

07-04-2022

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for FLSmidth A/S for 2019. Koncern- og årsregnskabet er aflagt efter IFRS samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Manglende oplysning om sag om mulig korruption i virksomhedens redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2019. 

I februar 2020 blev styrelsen via medierne opmærksom på, at virksomheden var involveret i en sag om korruption, som virksomheden har været bekendt med siden 2015. FLSmidth er som selskab ikke part i sagen, som vedrører en medarbejder i FLSmidth og dennes ageren som medarbejder. 

Virksomheden har ikke givet oplysninger om den konkrete korruptionssag, om virksomhedens involvering i sagen eller om de samfundsmæssige (herunder for virksomhedens kunder og samarbejdspartnere) eller økonomiske konsekvenser for virksomheden, i redegørelsen for samfundsansvar i 2019, jf. årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 4, i lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015. 

Det fremgår af redegørelsen for samfundsansvar, at virksomheden har en politik for bekæmpelse af korruption. Da virksomheden ikke i tidligere år har oplyst om sagen, skulle virksomheden have oplyst, at der ved sagen blev konstateret et brud på virksomhedens retningslinjer i forhold til korruption, jf. årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 6, i lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015. 

Det er således styrelsens vurdering, at:

  • virksomheden skal medtage en beskrivelse af forholdet på samme tidspunkt som de finansielle oplysninger om forholdet, og hvis der senere kommer ny viden til der vedrører tidligere år, skal der også rapporteres om tidligere begivenheder. Der skal f.eks. gives oplysninger om begivenheder, som er indtruffet i tidligere år, men som først er konstateret i regnskabsåret.
  • virksomheden skal give et passende, retvisende og afbalanceret billede af resultatet af sine politikker. Relevante oplysninger om resultaterne af politikkerne giver nyttig information om virksomhedens styrker og svagheder. Den ikke-finansielle redegørelse skal på en alsidig måde afspejle resultaterne af en virksomheds drift og aktiviteter. Dette skal ske på en sådan måde, at lovens krav om neutralitet opfyldes, så det ikke kun er de positive ting, der fremhæves, men således at der også oplyses om de negative ting.
  • sagen vedrører virksomheden, uagtet at det efter det oplyste er en medarbejder, der har tilsidesat interne retningslinjer. 

Når virksomheden i forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen for samfundsansvar skal vurdere, hvilke oplysninger der er væsentlige, så skal dette ske under iagttagelse af det dobbelte væsentlighedsprincip, hvor virksomheden både forholder sig til, hvilke oplysninger der er væsentlige i forhold til samfundets påvirkning af virksomheden og til hvilke oplysninger, der er væsentlige i forhold til virksomhedens påvirkning af samfundet. 

Virksomheden har medtaget oplysningerne i redegørelsen for samfundsansvar for 2020, hvorfor styrelsen alene har påtalt overtrædelsen af årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 4 og 6. 


Senest opdateret 07-04-2022