Redegørelse om inspektion i Merkur Andelskasse

29-09-2021

Finanstilsynet gennemførte i maj og juni 2021 en inspektion i Merkur Andelskasse. Inspektionen var en funktionsinspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Andelskassens forretningsmodel er fortsat presset som følge af en svag indtjening, og en kapitalisering, der ikke er tilstrækkelig robust. Andelskassen har efter inspektionen udstedt yderligere supplerende kapital for 50 mio. kr. og er i overvejelser om yderligere udstedelser. 

Andelskassens forretningsmodel er kendetegnet ved en stor koncentration i erhvervsudlånet til særligt skoler og økologisk landbrug. Samtidig er andelskassens kunder generelt økonomisk svagere end kunderne i sammenlignelige institutter (gruppe 3). 

Inspektionen fastslog, at andelskassens compliancefunktion gennem en årrække bl.a. har været kendetegnet ved begrænsede ressourcer. På inspektionstidspunktet havde andelskassens complianceansvarlige ligeledes ansvar for en række andre opgaver, hvilket vanskeliggjorde funktionsadskillelse ift. de opgaver den complianceansvarlige udførte i 1. forsvarslinje. Andelskassen fik påbud om at sikre de nødvendige ressourcer til compliancefunktionen og i forbindelse hermed sikre, at dette ville være foreneligt med uafhængigheden i funktionen.

Inspektionen omfattede også en gennemgang af 124 udlån. Andelskassens samlede nedskrivningsprocent var på inspektionstidspunktet meget lavere end hos gennemsnittet af de mindre pengeinstitutter (gruppe 3) og afspejlede umiddelbart ikke den svagere population af kunder. Det skal ligeledes ses i sammenhæng med, at nedskrivningsprocenterne i de enkelte stadier også var lavere end i sammenlignelige institutter.

Inspektionen medførte flere negative ændringer i risikoklassifikationer på de udvalgte udlån. Andelskassen havde selv stået for en stor del af disse negative ændringer frem til inspektionstidspunktet blandt de mindre udlån, der var udtaget til gennemgang. Finanstilsynet fandt dog anledning til også at ændre risikoklassifikationerne i enkelte tilfælde derudover. På volumen var der i alt tale om negative ændringer i risikoklassifikationerne på hhv. 33 og 25 pct. i de to stikprøver blandt de mindre udlån. Andelskassen fik på den baggrund påbud om at foretage en test af risikoklassifikationer blandt de øvrige udlån i de to strata, ligesom andelskassen skulle forholde sig til effekten på nedskrivningerne som følge af de mange ændringer i risikoklassifikationerne. 

Samlet set gav inspektionen anledning til at øge nedskrivningerne med i alt 17,8 mio. kr.

Inspektionen gav desuden anledning til at øge solvensbehovet ultimo marts 2021 til 12,2 pct. Stigningen skyldtes forøgede reservationer til branchekoncentration samt et øget tillæg til øvrige kreditrisici. 

Andelskassen havde med udgangspunkt i en opgørelse ultimo marts 2021 ikke en tilstrækkelig robust kapitalisering og brød således med bufferkravet i et hårdt stress-scenarium. Andelskassen vil øge sin kapitalmålsætning og har generelt formået at øge kapitaloverdækningen de senere år.

 

 

Senest opdateret 29-09-2021