Redegørelse om inspektion i Swedbank, filial af Swedbank AB (publ), Sverige (hvidvaskområdet)

25-11-2021

Finanstilsynet foretog i april 2021 en inspektion i Swedbank, filial af Swedbank AB (publ), Sverige (filialen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller

 

Herudover omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskabsprocedurer og virksomhedens overvågning af kunder. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

Risikovurdering og sammenfatning

Swedbank har aktiviteter internationalt, bl.a. i Baltikum og i Norden, herunder i den danske filial. Bankens danske filial udbyder hovedsageligt finansielle tjenesteydelser i form af løn- og opsparingskonti samt bolig- og forbrugslån og erhvervskonti.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på filialens størrelse, forretningsmodel, produkter og kunder. På den ene side har filialen kun et begrænset produktsortiment samt et begrænset antal kunder samt kundetyper. På den anden side er kunderne i stor udtrækning øresundspendlere, der er onboardet via Swedbank i Sverige, og som filialen dermed ikke selv har onboardet. Desuden tilbyder filialen bankprodukter, der generelt vurderes at have en høj risiko, til både private og erhvervskunder.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Filialen har fået påbud om at udarbejde tilstrækkelige forretningsgange på en række områder, hvor der i dag ikke er tilstrækkelige forretningsgange. Filialens forretningsgange skal omfatte alle relevante risikoområder i filialen.

Filialen har fået påbud om at kontrollere identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde, når filialen etablerer en forretningsforbindelse med en erhvervskunde.

Filialen har fået påbud om at gennemføre rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen for erhvervskunder, når den etablerer forretningsforbindelser med disse.

Filialen har fået påbud om at sikre, at den i tilstrækkeligt omfang vurderer og hvor relevant indhenter oplysninger om kundens formål og tilsigtede beskaffenhed, når den etablerer en forretningsforbindelse.

Filialen har fået påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de erhvervskundeforhold, hvor filialen har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Filialen har fået påbud om at sikre, at filialens overvågningssystem dækker og kan anvende ændringer i kundeadfærd og afvigelser fra filialens kendskab til kunden til generering af alarmer.

Filialen har fået påbud om at sikre, at filialen foretager tilstrækkelige undersøgelser af alarmer fra filialens overvågning.

Endelig har filialen fået påbud om at notere og opbevare resultater af undersøgelserne af mistænkelige transaktioner foretaget i henhold til undersøgelsespligten ligesom filialen har fået påbud om at dokumentere undersøgelsens resultat på sagen.

 

Senest opdateret 25-11-2021