Redegørelse om inspektion i Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S (hvidvaskområdet)

04-11-2021

Finanstilsynet foretog i juni 2021 en inspektion i Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S (virksomheden). Inspektionen omfattede virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller på hvidvaskområdet.

Herudover omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskabsprocedurer og overvågning af privat- og erhvervskunder. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligterne.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomhedens primære forretningsområde består i en aftale med Investeringsforeningen Stonehenge om investeringsrådgivning, markedsføring og distribution. Virksomheden udbyder desuden skønsmæssig porteføljepleje. Virksomheden opererer kun i Danmark, og kunderne er danske privatpersoner og danske juridiske enheder.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden udbyder diskretionær porteføljepleje til både privatkunder og erhvervskunder, hvor det er virksomheden, der som fondsmæglerselskab placerer midlerne og foretager transaktionerne. Samtidigt udbyder virksomheden alene simple finansielle produkter med udgangspunkt i investeringer indenfor Danmarks grænser.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at revidere sin politik på hvidvaskområdet, således at den med udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering fastsætter de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, således at risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Virksomheden har endvidere fået påbud om at udarbejde skriftlige forretningsgange, som indeholder beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre. Forretningsgangene skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten, screening af medarbejdere og intern kontrol.

Senest opdateret 04-11-2021