Redegørelse om inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S

27-05-2021

Finanstilsynet var i januar og februar 2021 på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S. Inspektionen var en opfølgning på seneste inspektion i september 2019 og blev gennemført som en ordinær inspektion, hvor de væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Inspektionen viste, banken fortsat har en mere risikofyldt udlånsportefølje end sammenlignelige institutter. Banken har således en højere andel af erhvervseksponeringer, herunder landbrugs- og ejendomseksponeringer samt en højere andel af store eksponeringer end sammenlignelige institutter. Banken har i tillæg hertil en højere andel svage erhvervseksponeringer. Bankens indtjening er samtidigt udfordret med en beskeden basisindtjening, der ligger lavere end sammenlignelige institutter.

Finanstilsynet fandt, at risikostyringen i banken var utilstrækkelig samt, at bankens ledelse manglede tilstrækkelig fokus på kreditområdet og risikostyring, hvilket gav anledning til en række påbud. Banken fik bl.a. påbud om, bestyrelsen skal udarbejde en konkret handlingsplan for, hvordan bestyrelsen vil styrke den kollektive viden, faglige kompetence og erfaring indenfor kreditområdet, herunder specielt i forhold til store og komplekse eksponeringer. Ligesom den fik påbud om, at den skal udarbejde mere betryggende beslutningsgrundlag i forbindelse med bevilling af udlån, samt sikre, at der sker en betryggende og rettidig opfølgning på konstaterede fejl. Banken skal ligeledes sikre, at rapporteringen til bestyrelsen giver en korrekt beskrivelse af kreditrisikoen og udviklingen i denne, og at der sker en rettidig og korrekt klassificering af kundernes bonitet.

Banken har fortsat en høj risikoappetit som koblet med dårlig kreditstyring og manglende indsigt i bankens kunders forhold udgør en risiko for banken fremadrettet. Dette giver anledning til en risikooplysning fra Finanstilsynet. Banken bør sænke risikovilligheden sideløbende med, at kreditstyringen styrkes og generelt have fokus på at øge ledelsens fokus på kreditområdet.

Finanstilsynet fandt herudover flere uklarheder i kreditpolitikken, hvor der ikke klart angives kriterier for, hvornår den kan fraviges, hvilket førte til påbud om at sikre, at kreditpolitikken klart afspejler bestyrelsens ønskede risikoprofil på kreditområdet, ligesom den skal være konkret, specifik og målbar.

Der er i forbindelse med inspektionen fundet yderligere nedskrivninger, hvorfor banken bør være opmærksom på ikke at undervurdere nedskrivningsbehovet. Inspektionen viste, at banken har udfordringer med kvaliteten af den risiko og complianceansvarliges rapportering. Banken fik påbud om at styrke rapporteringen til bestyrelsen og sikre, at bestyrelsen får kendskab til de væsentlige mangler i overholdelse af regler og i risikostyringen, herunder bankens risikoprofil.

Bankens solvensbehov er 11,9 pct. pr. 31. december 2020, hvilket vurderes at være dækkende. En række ledelsesmæssige skøn er ikke underbygget i bankens individuelle solvensbehovsopgørelse. Finanstilsynet forventer, at de ledelsesmæssige skøn fremadrettet i højere grad dokumenteres. 

 

Senest opdateret 27-05-2021