Redegørelse om inspektion i Frørup Andelskasse (hvidvaskområdet)

23-06-2021

Finanstilsynet var den 9. februar 2021 på inspektion i Frørup Andelskasse. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.

 

Inspektionen omfattede en gennemgang og drøftelse af andelskassens:

  • Organisation
  • Risikovurdering, politikker og procedurer
  • Kundekendskab vedrørende såvel privat- som virksomhedskunder.
  • Overvågning af kunder, herunder overholdelse af undersøgelses-, noterings-, opbevarings- og underretningspligten
  • Interne kontroller samt compliance setup

Risikovurdering og sammenfatning

Frørup Andelskasse er en mindre lokal andelskasse, som har sit primære markedsområde i Midt- og Østfyn samt Tåsinge og Langeland. Andelskassen har hovedsæde i Frørup og har ingen filialer. Andelskassen har en traditionel forretningsmodel med udbud af almindelige ind- og udlånsprodukter, herunder ikke-komplicerede finansielle produkter inden for bank-, realkredit-, investering-, pensions- og forsikringsområdet.

Finanstilsynet vurderer, at andelskassens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at andelskassen udbyder en række finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Andelskassen har hæveautomater, som kan håndtere såvel kontantindbetalinger som kontantudbetalinger. Andelskassen har ligeledes kassefunktion og håndterer kontante ind- og udbetalinger.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Andelskassen får påbud om at revidere sine forretningsgange for etablering af kundeforhold således, at de er tydelige og operationelle for de medarbejdere, som skal anvende forretningsgangene.

Andelskassen skal derudover sikre, at andelskassen har forretningsgange på plads til at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer på kundeforhold, som vurderes at have en øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Andelskassen får endvidere påbud om at vurdere og indhente oplysninger om kundeforholdenes formål og tilsigtede beskaffenhed og sikre, at dette kan dokumenteres over for Finanstilsynet.

Andelskassen får desuden påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer på alle de kunder, hvor andelskassen vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Frørup Andelskasse får påbud om at gennemføre tilstrækkelige kundekend-skabsprocedurer, herunder opdatering og ajourføring af kundekendskabs-oplysninger for samtlige af andelskassens kunder i overensstemmelse med hvidvaskloven.

Frørup Andelskasse får endelig påbud om at sikre, at andelskassen undersøger mistænkelige transaktioner, herunder at resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

 

 

Senest opdateret 23-06-2021