Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejderes transaktion

11-01-2021

Finanstilsynets afgørelse af 17. december 2020 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 17. december 2020 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2020. Den ledende medarbejder erhvervede aktier som led i en bruttolønsordning. Udstederen har interne processer for håndteringen af ledende medarbejderes transaktioner, men grundet en menneskelig fejl, skete der ikke rettidig indberetning af transaktionen. Fejlen skyldes primært en opfattelse af, at transaktionen var lavere end 20.000 EUR, hvor der skal ske indberetning. Aktiekøbet oversteg imidlertid 20.000 EUR. Tærskelværdien er fastsat pr. kalenderår. Overstiges tærskelværdien, skal der gives meddelelse om den transaktion, hvorved beløbsgrænsen overskrides, samt alle efterfølgende transaktioner i det pågældende kalenderår. Dette gælder også, når erhvervelsen er en del af den ledende medarbejderes vederlag. 

Senest opdateret 11-01-2021