Redegørelse om inspektion i Arbejdsmarkedets Tillægspension

15-01-2021

Finanstilsynet var i marts 2019 på inspektion hos Arbejdsmarkedets Tillægspension (herefter ATP). Fokus for inspektionen var ATP’s investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt ATP.

 

Denne redegørelse er en i en række af redegørelser i forbindelse med Finanstilsynets inspektioner med fokus på illikvid kredit.

Inspektionen omfattede ATP’s organisering og processer for investeringer i forhold til illikvid kredit, herunder ATP’s stillingtagen til investeringerne og efterlevelse af prudent person-princippet.

Som en del af inspektionen gennemgik Finanstilsynet udvalgte illikvide kreditinvesteringer med henblik på at afdække, hvordan organisation og proces- ser fungerede i praksis.

Sammenfatning og risikovurdering

ATP’s primære produkt er garanterede livrenter. Ultimo 2018 havde ATP knap 5,2 mio. medlemmer og forvaltede ca. 785 mia. kr. Illikvide kreditinvesteringer udgjorde 2,3 pct. af formuen og blev hovedsageligt investeret via fonde.

Finanstilsynet gav ATP påbud om at sikre, at bestyrelsens styringsdokumenter indeholder tilstrækkelig identifikation og afgrænsning af de risici, som ATP ønsker at påtage sig på området for illikvid kredit.

ATP fik derudover påbud om at sikre, at bestyrelsen på investeringsområdet foretager afgrænsninger af risici i forhold til fonde og aktiver forvaltet af samme forvalter eller væsentlige samarbejdspartnere på kreditområdet og fastlægger nærmere kriterier for, hvornår investeringer kan anses for at være af stor betydning eller usædvanlig art og derfor skal forelægges bestyrelsen.

Finanstilsynet fandt, at ATP ikke i tilstrækkelig grad inddrager de identificerede strukturelle skift, der er sket på det globale lånemarked, i aktivallokeringen. ATP fik på den baggrund en risikooplysning om, at der er risiko for, at den opgjorte risiko fra illikvide kreditaktiver og valgte allokering til illikvid kredit ikke i tilstrækkelig grad inddrager alle relevante risici.

Finanstilsynet vurderede, at ATP ikke har dokumenteret, at der sker en tilstrækkelig identifikation af risici, og gav derfor påbud om at sikre, at identifikationen af risici inddrages og dokumenteres i investeringernes beslutningsgrundlag.

ATP fik derudover påbud om at inddrage og dokumentere måling af risici forbundet med illikvide kreditinvesteringer og vurdering af afkast/risikoforholdet i investeringsindstillinger og rapportering. Finanstilsynet gav også ATP påbud om at sikre, at der sker en tilstrækkelig dokumenteret løbende overvågning, og at der rapporteres på væsentlige udviklinger i risici for illikvide kreditinvesteringer, både for de enkelte investeringer og for den samlede portefølje af illikvid kredit.

Finanstilsynet vurderede, at der var risiko for interessekonflikter i værdiansættelsesprocessen, fordi risikostyringsfunktionen deltog i visse udførende opgaver, som risikostyringsfunktion efterfølgende skal tage stilling til. ATP fik derfor påbud om at sikre en tilstrækkelig håndtering af interessekonflikter i forhold til risikostyringsfunktionens opgaver relateret til værdiansættelse.

Finanstilsynet gav endvidere påbud om af fastsætte klare rammer for kredit- aktiver samt fastlægge kontrollerbare grænser for modpartsrisiko generelt set.

 

 

Senest opdateret 15-01-2021