Redegørelse om inspektion i P/F Betri Banki

21-12-2021

Finanstilsynet har i september 2021 været på inspektion i P/F Betri Banki (herefter banken). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Betri Banki er en full-service bank med markedsområde på Færøerne, hvor banken står for en meget stor del af al udlånsvirksomhed. Banken fik ved seneste inspektion påbud om at iværksætte tiltag for at styrke indtjeningen, således at der sikres en tilstrækkelig kapitalmæssig polstring, der kan modstå et hårdt færøsk stressscenarium (§ 349-redegørelse).

Bankens basisindtjening er siden seneste inspektion i 2019 styrket og ligger nu over benchmark i såvel gruppe 3- og 6-pengeinstitutter. Ligeledes er bankens kapitalprocent styrket siden seneste inspektion. Andelen af udlån, der udviser svaghedstegn ligger dog også over benchmark, ligesom bankens akkumulerede nedskrivningsprocent er højere end i sammenlignelige institutter.

Banken skal præcisere sin skriftlige forretningsmodel med målbare og konsistente grænser for væsentlige risikoområder, herunder for udlånsvækst og kundetyper.

Banken har fået fire påbud på kreditområdet. Banken skal sikre, at kreditpolitikken klart afspejler bestyrelsens ønskede risikoprofil på kreditområdet, ligesom politikken klart skal afgrænse de risici, som banken må påtage sig.

Banken har fået påbud om at sikre, at der i kreditrapporteringen tages stilling til bankens efterlevelse af kreditpolitikken for alle bevillinger uanset bevillingsniveau, og at rapporteringen indeholder en detaljeret rapportering på af- og fravigelser til kreditpolitikken.

Finanstilsynet gennemgik 115 udlån på koncernniveau svarende til 21,6 pct. af det samlede udlån. Gennemgangen viste, at banken skal have fokus på at sikre et betryggende beslutningsgrundlag, herunder tilstrækkelig analyse af om den bogførte egenkapital er reel, samt fokus på egentlige likviditets- eller koncernanalyser.

Eksponeringsgennemgangen gav anledning til enkelte nedklassificeringer af udlånskundernes risikoklassifikation.

På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at det opgjorte solvensbehov på 10,4 pct. pr. 30. juni 2021 er tilstrækkeligt til at afdække bankens risici.

 

Senest opdateret 21-12-2021