Redegørelse om inspektion i Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring

22-09-2020

Finanstilsynet var i maj 2019 på ordinær inspektion i Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring (LgE).

Med udgangspunkt i selskabets indsendte materiale og selskabets rapporteringer til Finanstilsynet har inspektionen koncentreret sig om selskabets forretningsmodel, outsourcing, genforsikring, hensættelser, investeringsområdet, solvenskapitalkravsberegning, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsen og ledelsessystemet.

 

 

Sammenfatning og risikovurdering

LgE tegner udelukkende ansvarsforsikring til praktiserende landinspektørvirksomheder med kontor i Danmark. Der er ca. 60 landinspektørvirksomheder i Danmark, og LgE forsikrer størstedelen. Selskabet står selv for policeadministration og skadesbehandling.

 

Finanstilsynet har på baggrund af mængden af påbud af styringsmæssig karakter meddelt selskabet, at Finanstilsynet forventer, at bestyrelsen og direktionen har fokus på at sikre, at selskabets ledelsesstrukturer rettes op, så driften sker inden for rammerne af den finansielle regulering.

 

Bestyrelsens arbejde

Selskabets bestyrelsesmedlemmer er alle landinspektører. Finanstilsynet vurderede, at selskabets bestyrelse kun har begrænset kendskab til forsikringsteknik, herunder værdiansættelse af hensættelser og udregning af solvenskapitalkrav. Selskabet modtog derfor påbud om at tilføre bestyrelsen forsikringstekniske kompetencer, således at bestyrelsen kan udfordre og overvåge selskabets risici, herunder risici relateret til selskabets forsikringsmæssige hensættelser og solvensberegning.

 

Selskabets bestyrelse varetager revisionsudvalgets opgaver. Finanstilsynet vurderede, at bestyrelsen mangler kompetencer inden for regnskab og revision. Selskabet modtog derfor påbud om at tilføre revisionsudvalget regnskabs- og revisionsmæssig kompetence.

 

 

De fire nøglefunktioner

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke havde ansøgt Finanstilsynet om fit & proper vurdering for tre nøglefunktioner. Endvidere fandt Finanstilsynet flere mangler i funktionernes rapportering til direktionen og bestyrelsen. Desuden manglede selskabet funktionsbeskrivelser for to af selskabets nøglefunktioner. Endeligt konstaterede Finanstilsynet, at selskabet ikke havde etableret tilstrækkelige foranstaltninger til forebyggelse af interessekonflikter i forhold til de fire nøglefunktioner. Selskabet fik derfor påbud om at bringe disse mangler i overensstemmelse med reglerne på området.

 

Outsourcing

Finanstilsynet konstaterede, at bestyrelsen ikke har modtaget rapportering om outsourcede aktiviteter i 2017 og 2018, og at rapportering om de outsourcede aktiviteter ikke indgår i bestyrelsens årshjul. Selskabet modtog påbud om at indarbejde rapportering om outsourcede aktiviteter i bestyrelsens årshjul.

 

Forsikringsforretningen

Finanstilsynet konstaterede, at selskabets foranstaltninger til forebyggelse af interessekonflikter på skadesbehandlingsområdet, ikke var tilstrækkelige. Selskabet modtog derfor påbud om at ændre dets retningslinjer for skadesbehandling og at indføre en betryggende funktionsadskillelse mellem direktion og bestyrelse vedrørende udstedelse af policer og skadesbehandlingen.

 

Investeringer

Finanstilsynet vurderede, at selskabets investeringsstrategi ikke utvetydigt varetager hensynet til forsikringstagerne og de begunstigede. Selskabet modtog påbud om at tilpasse investeringsstrategien i overensstemmelse med dette hensyn.

 

 

Hensættelser

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet først indregnede forsikringsforpligtigelserne for ikke-opsagte forsikringsaftaler i præmiehensættelserne to måneder efter den dag, hvor selskabet blev part i aftalerne. Selskabet modtog derfor påbud om at indregne alle sine forsikringsforpligtigelser i præmiehensættelserne på den dag, hvor selskabet bliver part i aftalerne.

 

Finanstilsynet konstaterede, at selskabets datagrundlag, som anvendes til beregningen af erstatningshensættelser, ikke er komplet, da selskabet ekskluderer flere historiske datapunkter, som Finanstilsynet vurderer har en relevant karakteristik for selskabets afløbsmønster. Selskabet modtog derfor påbud om at sikre, at selskabets datagrundlag er komplet.

 

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke medregner en række direkte og indirekte omkostninger i opgørelsen af erstatningshensættelserne, som Finanstilsynet vurderer er relevante for behandlingen af skaderne. Selskabet modtog derfor påbud om at medtage alle relevante direkte og indirekte omkostninger i beregningen af erstatningshensættelserne.

 

Finanstilsynet gav desuden selskabet påbud om at validere og dokumentere beregningen af præmie- og erstatningshensættelserne.

 

Kapitalplan og -nødplan

Selskabets kapitalplan indeholdt ikke et kvantificeret estimat på udviklingen i solvenskapitalkravet, kapitalgrundlaget eller solvensdækningen i den strategiske planlægningsperiode. Finanstilsynet vurderede, at disse estimater skal indgå i en kapitalplan og gav derfor selskabet påbud om at udarbejde en kapitalplan med disse elementer. Det var ligeledes Finanstilsynets vurdering, at selskabets kapitalnødplan ikke var tilstrækkelig operationel, da den først igangsættes ved en solvensdækning på 1,10. Selskabet modtog påbud om at udarbejde en operationel kapitalnødplan.

 

Solvensdækning

Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring havde en solvensdækning i forhold til minimumskapitalkravet på 122 pct. ved udgangen af andet kvartal 2020.    

 

Senest opdateret 22-09-2020