Påtale – Salling Bank A/S’ varsling af væsentlig renteændring (negativ rente)

16-11-2020

Finanstilsynet påtaler, at Salling Bank A/S ved ikke at have varslet sine kunder om indførelse af negativ rente på deres indestående gældende fra 1. april 2020 individuelt, ikke har handlet redeligt og loyalt overfor disse kunder, og derved har overtrådt § 3, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Baggrund

Finanstilsynet modtog den 14. april 2020 en henvendelse fra en borger, der var utilfreds med, at banken ikke personligt havde informeret om, at banken pr. 1. april 2020 ville indføre negativ rente på 0,75 % på indestående på mere end 250.000 kr.

På baggrund af henvendelsen har Finanstilsynet anmodet Salling Bank om en redegørelse.

Redegørelse

Salling Bank har den 26. maj 2020 besvaret Finanstilsynets anmodning om en redegørelse.

Salling Bank har i sin redegørelse oplyst, at en negativ renteændring i overensstemmelse med god skik bekendtgørelsens § 6, stk. 4, må anses som værende til ugunst for kunden, hvorfor dette skal ske med et varsel, der ikke må være kortere end en måned, såfremt ændringen ikke er begrundet i udefrakommende forhold.

Ifølge Salling Bank kan et varsel gennemføres ved annoncering i dagspressen, da der alene påkræves individuel varsling af kunderne ved væsentlige ændringer i andet vederlag eller ved opkrævning af nyt vederlag og hermed ikke i forbindelse med renteændringer.

Det fremgår af Salling Banks almindelige forretningsbetingelser, at

”Salling Bank A/S annoncerer i dagspressen eller giver skriftlig eller elektronisk besked ved rente- og prisændringer.

Renteændringer vil også fremgå af det første kontoudskrift eller opgørelse efter ændringen.”

For så vidt angår den aktuelle renteændring, der trådte i kraft 1. april 2020, har Salling Bank anført, at banken den 16. januar 2020 på bankens hjemmeside samt i en annonce i Jyllands Posten har varslet ændring af indlånsrenten fra 0,00 % til -0,75 % med ikrafttræden den 1. april 2020 på privatkunders indlånskonti med samlet indestående over 250.000 kr.

Salling Bank har afslutningsvist i sin redegørelse anført, at det er bankens vurdering, at den aktuelle renteændring skal håndteres som enhver anden renteændring på indlånskonti, og har i den forbindelse henvist til Finanstilsynets vurdering af 3. februar 2020 vedrørende negative renter på indlånskonti.

Retligt grundlag

Af § 3, i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder følger, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt overfor sine kunder.

Af bekendtgørelsens § 6, stk. 4, 1. pkt. fremgår, at i et løbende kundeforhold kan ændringer til ugunst for kunden af renter, gebyrer, eller andet vederlag ikke finde sted uden et forudgående varsel, der ikke må være kortere end en måned, og som indeholder en begrundelse for ændringen.

Af bestemmelsens 3. pkt., fremgår, at ved væsentlige ændringer i andet vederlag eller ved opkrævning af et nyt vederlag, skal varslingen ske til kunden ved individuel kommunikation, inden ændringen får virkning.

Af vejledningen til bekendtgørelsen fremgår, at ved væsentlige ændringer i andet vederlag eller ved opkrævning af et nyt vederlag skal varslingen ske til kunden ved individuel kommunikation, inden ændringen får virkning. Det vil sige, at ændringen ikke kan gennemføres ved annoncering i dagspressen.

Vurdering

§ 6, stk. 4. 3. pkt., i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder anfører udtrykkeligt, at væsentlige ændringer i andet vederlag eller opkrævning af et nyt vederlag skal varsles individuelt.

Renteændringer er ikke omfattet af denne bestemmelse. Kravene til hvordan en renteændring skal meddeles er ikke medtaget i denne bestemmelse, fordi dette forhold for kreditaftaler er nærmere reguleret i kreditaftalelovens § 9, stk. 1, hvorefter kreditgiveren som udgangspunkt skal underrette forbrugeren om enhver ændring i debitorrenten på papir eller på et andet varigt medium, inden ændringen træder i kraft.

Renteændringer for indlånskonti er ikke reguleret i anden lovgivning, og der gælder derfor som udgangspunkt ikke et krav om individuel varsling af renteændringer på indlånskonti.

Finanstilsynet finder dog, at når et pengeinstitut indfører en negativ rente på indlån, er der tale om en væsentlig ændring i et kundeforhold, fordi kunden herefter vil skulle betale renter i stedet for at modtage renter. Finanstilsynet finder derfor, at det følger af kravet om at handle redeligt og loyalt i § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, at en renteændring af denne karakter kræver en individuel varsling. Det forhold, at § 6, stk. 4, 3. pkt. alene udtrykkeligt pålægger krav om individuelt varsel ved væsentlige ændringer af vederlag, betyder efter Finanstilsynets opfattelse ikke, at der hermed er taget udtømmende stilling til, hvilke ændringer der kræver individuelt varsel. Også andre ændringer, som har indgribende betydning for kunden, skal i overensstemmelse med det generelle krav om redelig og loyal handlepligt varsles individuelt. I et tilfælde, hvor rentetilskrivningen går fra at være positiv til at udgøre en udgift for kunden, er det Finanstilsynets vurdering, at der er tale om en så atypisk og indgribende ændring af aftaleforholdet, at varslingen skal ske individuelt. Såfremt der allerede er sket en individuelt varsling af indførelse af en negativ rente, og den negative rente ændres yderligere, er det Finanstilsynets vurdering, at dette ikke behøver at blive varslet individuelt. Finanstilsynet har ikke med afgørelsen taget stilling til om Salling Bank A/S rent aftaleretligt har kunnet foretage justeringen af renten, da dette er et civilretligt spørgsmål, som hører under domstolene.

Da varslingen af indførelsen af negative renter skal ske individuelt, er det ikke tilstrækkeligt, at pengeinstituttet informerer om indførelse af en negativ rente på indlånskonti på pengeinstituttets hjemmeside og/eller i dagspressen.

Finanstilsynet finder herefter ikke, at Salling Bank i forbindelse med indførelsen af den negative rente pr. 1. april 2020 har foretaget en korrekt varsling, idet de berørte kunder ikke er blevet informeret individuelt.

Salling Banks procedure for, hvordan varsling af renteændringen har ikke levet op til § 3, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, hvorved Salling Bank ikke har handlet i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 3, ved indførelsen af den negative rente pr. 1. april 2020.

Finanstilsynet påtaler på baggrund af ovenstående, at Salling Bank ved ikke at have varslet berørte kunder individuelt om indførelsens af den negative rente gældende fra 1. april 2020, har handlet i strid med § 3, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest fire uger efter, at den er modtaget. Det følger af § 372, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed. Klagen skal sendes pr. e-mail til ean@naevneneshus.dk eller pr. post til Erhvervsankenævnets sekretariat, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet. Yderligere information om klagegebyr og opsættende virkning kan findes på Erhvervs-ankenævnets hjemmeside, https://naevneneshus.dk/start-din-klage/er-hvervsankenaevnet/, og i bekendtgørelse nr. 1135 af 13. oktober 2017 om Erhvervsankenævnet.

Offentliggørelse

Det følger af § 354 b i bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse, og påbuddet vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Ulla Brøns Petersen - Kontorchef

Susan Metzsch Schmidt - Fuldmægtig

Senest opdateret 16-11-2020