Redegørelse om inspektion i A/S Global Risk Management (hvidvaskområdet)

16-11-2020

Finanstilsynet var i marts 2020 på inspektion i A/S Global Risk Management. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller på hvidvaskområdet. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af kunder samt virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

 

Global Risk Management er et fondsmæglerselskab, som opererer globalt indenfor hedging af priser på olie, brændstof og energi. Virksomhedens kunder består bl.a. af luftfartsselskaber og bunker- og shippingvirksomheder, som benytter Global Risk Management til hedging af priser på olie og brændstof, og dermed reducerer kundernes eksponering overfor fluktuerende energipriser.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at fondsmæglerselskaber generelt indebære en begrænset risiko, men at en stor del af virksomhedens kunder samtidig er etableret uden for Danmark.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den særskilt forholder sig til risikoen for henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme samt tager udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel, og som på den baggrund omfatter en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves.

Virksomheden får påbud om at sikre, at politikken på hvidvaskområdet tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering udarbejdet i overensstemmelse med hvidvasklovens § 7, stk. 1, og fastsætter de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Virksomheden får påbud om at udarbejde en tilstrækkelig forretningsgang, som sikrer, at virksomheden foretager en konkret risikovurdering af det enkelte kundeforhold på baggrund af kundens faktiske forhold, således at virksomheden kan gennemføre en korrekt kundekendskabsprocedure, jf. § 11, stk. 1 og 2 og § 17, stk. 1.

Virksomheden får påbud om at sikre, at den udarbejder skriftlige forretningsgange for, hvordan virksomheden gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer. Finanstilsynet påbyder endvidere med henvisning til hvidvasklovens § 17, virksomheden at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder om nødvendigt at indhente oplysninger om midlernes oprindelse.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden har forretningsgange til at afgøre, om kunden, kundens reelle ejer, er en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden får påbud om at sikre, at der gennemføres kundekendskabsprocedurer, når en kundens relevante omstændigheder ændrer sig og i øvrigt på passende tidspunkter fastsat i virksomhedens forretningsgange således, at virksomhedens oplysninger om kunderne løbende opdateres.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden undersøger mistænkelige transaktioner, herunder at resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares.

Virksomheden får påbud om at sikre, at der udarbejdes skriftlige forretningsgange for, hvordan virksomheden med passende hyppighed vil foretage interne kontroller, der sikrer, at virksomheden effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Virksomheden påbydes endvidere at sikre, at virksomheden udfører de interne kontroller, herunder at der foreligger dokumentation for de udførte kontroller.

 

Senest opdateret 16-11-2020