Redegørelse om inspektion i Salling Bank A/S

13-05-2020

Finanstilsynet var i januar 2020 på inspektion i Salling Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentlige risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde størst risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er baseret på traditionel pengeinstitutvirksomhed, og banken udbyder traditionelle ind- og udlånsprodukter. Bankens forretningsmodel er sårbar som følge af en generelt svag indtjening, en beskeden kapitaloverdækning, samt større koncentrationer af store udlån, udlån til landbrug, udlån til ejendomme samt udlån til erhverv generelt. Banken fik derfor påbud om at indsende en redegørelse til Finanstilsynet, der skal beskrive nye tiltag i forhold til at styrke indtjening og kapitalgrundlag.

Banken har de seneste år haft en større udskiftning af nøglemedarbejdere i laget under direktionen.

De mange udskiftninger på centrale poster har bl.a. været på bekostning af bankens anden forsvarslinje, der i en periode ikke har fungeret tilfredsstillende. Banken har i den forbindelse endvidere afsat færre ressourcer til compliance- og risikostyringsarbejdet. Risikostyrings- og compliancefunktionernes arbejde og rapportering i 2018 og 2019 har været mangelfuldt. Banken fik derfor påbud om at sikre tilstrækkelige ressourcer til compliance- og risikostyringsfunktionerne, så det sikres, at disse fungerer tilfredsstillende ift., at alle væsentlige risici identificeres, måles, håndteres og rapporteres korrekt, og ift. at tilvejebringe et samlet overblik over risikoeksponeringerne og bankens compliancerisici.

Banken fik også påbud om at sikre, at der er tilstrækkelig funktionsadskillelse eller kompenserende foranstaltninger, så det sikres, at medarbejdere ikke deltager i leveringen af tjenesteydelser eller udførelsen af aktiviteter, som de kontrollerer.

Finanstilsynet fandt, at bestyrelsens forhandlingsprotokol ikke var tilstrækkelig på flere væsentlige områder, og banken fik derfor påbud om at forbedre protokollen.

Bankens kreditpolitik indeholdt flere bløde formuleringer, der gav rum for individuel fortolkning. Kreditpolitikken var derudover kendetegnet ved på flere punkter at udstikke retningslinjer på et meget overordnet niveau. Banken fik påbud om at tilpasse kreditpolitikken, så den på en præcis og målbar vis udstikker bestyrelsens overordnede retningslinjer og ønskede risikoappetit på kreditområdet.

Kontrollen på kreditområdet var utilstrækkelig, og samtidig var antallet af observerede fejl højt. Banken fik derfor påbud om at sikre tilstrækkelige ressourcer til løbende at udføre kontroller på området.

Bankens kreditindstillinger tager ikke stilling til den pris, som kunden skal betale i forhold til risikoen og dermed kapitalforbruget. Finanstilsynet anser i lyset af bankens lave basisindtjening, at det er af afgørende betydning, at banken får fokus på, at prisen afspejler den risiko, banken påtager sig, da bankens risikopræmie kan være utilstrækkelig. Banken fik derfor påbud om at sikre, at der i forbindelse med bevilling tages aktiv stilling til, hvorvidt prissætningen af udlån afspejler den aktuelle risiko, hvilket ligeledes er et krav i bankens kreditpolitik.

Finanstilsynet gennemgik som led i inspektionen 154 udlån. Samlet set svarede gennemgangen til cirka 33 pct. af bankens samlede udlånsmasse ultimo september 2019.

I 13 store udlån blev enten hele eller dele af udlånet nedklassificeret, heraf blev der konstateret OIK (objektiv indikation for kreditforringelse) i 4 tilfælde. I stikprøven med mindre erhvervsudlån blev der konstateret OIK i to tilfælde, og seks udlån ud af i alt 74 udlån blev nedklassificeret.

Gennemgangen af udlånene medførte, at banken blev påbudt at foretage mernedskrivninger for ca. 14,4 mio. kr. Heraf skyldtes ca. 7,7 mio. kr., at banken havde nedskrevet for lidt på kunder med OIK, og ca. 6,8 mio. kr. at banken ikke havde konstateret OIK på flere kunder.

Finanstilsynet fandt derudover behov for at øge bankens solvensbehov med 2,4 procentpoint ift. ultimo september 2019 til 12,9 pct. ultimo 2019. Det skyldtes særligt et øget tillæg til store kunder med finansielle problemer, et tillæg til afdækning af operationelle risici og ændring i den samlede risikoeksponering. Banken har justeret solvensbehovet som følge heraf ultimo 2019.

 

 

Senest opdateret 13-05-2020