Redegørelse om påbud til Syd Fund Management A/S - Etablering af Værdipapirfond

16-06-2020

Finanstilsynet gennemgik i forbindelse med Syd Fund Management A/S’ (”SFM”) ansøgning om at etablere en værdipapirfond SFMs interne behandling af beslutningen om etableringen af fonden. Gennemgangen gav anledning til flere påbud.

Formålet med etablering af værdipapirfonden var at tilbyde eksisterende og fremtidige kunder i et pengeinstitut et alternativ til deres nuværende individuelle porteføljeplejeaftaler (fuldmagtsaftaler). I forbindelse med bestyrelsens beslutning om at etablere værdipapirfonden, besluttede bestyrelsen samtidig at delegere porteføljeforvaltningen til pengeinstituttet.

Sammenfatning

Et investeringsforvaltningsselskab skal handle uafhængigt og udelukkende i en værdipapirfonds og dens investorers interesser.

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at fonden samlet set er i investorernes interesse. Dette gælder særligt i forbindelse med delegation af opgavevaretagelse og fastlæggelse af porteføljeforvaltningshonorar og ÅOP.

Det er Finanstilsynets vurdering, at SFM ikke i tilstrækkeligt omfang har varetaget investorernes interesser i forbindelse med etableringen af værdipapirfonden.

Bestyrelsens beslutningsgrundlag i forbindelse med etableringen af værdipapirfonden var mangelfuldt på en række centrale områder. Beslutningsgrundlaget indeholdt f.eks. ikke en vurdering af, hvorvidt porteføjleforvalteren var kvalificeret og i stand til at påtage sig den pågældende opgave, hvorvidt de påtænkte omkostninger var konkurrencedygtige, eller om produktet samlet set var i investorernes interesse. SFM fik derfor påbud om at sikre tilstrækkelige og fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Af bestyrelsesprotokollat fra beslutningen om etablering af værdipapirfonden fremgik alene, at bestyrelsen havde truffet beslutning om at etablere værdipapirfonden på baggrund af et udkast til fondsbestemmelser.

SFM fik derfor påbud om at sikre, at bestyrelsesprotokollen afspejler bestyrelsens forhandlinger og grundlaget for bestyrelsens beslutninger.

En bestyrelse i et investeringsforvaltningsselskab er forpligtet til at påvise og håndtere interessekonflikter i forbindelse med etablering af en ny værdipapirfond.

Der forelå ikke dokumentation for, at bestyrelsen på tidspunktet for beslutning om etablering af værdipapirfonden drøftede og vurderede eventuelle interessekonflikter, herunder særligt i forbindelse med delegation af porteføljeforvaltning til pengeinstituttet.

Således kunne pengeinstituttet f.eks. som porteføljeforvalter, på værdipapirfondens vegne, investere i værdipapirer udstedt af pengeinstituttet selv. Dette udgør efter Finanstilsynets vurdering en væsentlig interessekonflikt, der skal adresseres og håndteres i et tilstrækkeligt omfang.

Finanstilsynet gav derfor påbud om, at SFM skal sikre, at interessekonflikter identificeres og håndteres. 

Senest opdateret 16-06-2020