Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktion

24-06-2020

Finanstilsynets afgørelse af 23. juni 2020 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 23. juni 2020 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i andet halvår af 2019.

 

Den ledende medarbejder erhvervede aktier som led i en bruttolønsordning med automatisk tildeling af aktier hver måned. Den automatiske tildeling medførte, at den ledende medarbejder var uopmærksom på overskridelsen af tærskelværdien på 20.000 EUR.  

 

Tærskelværdien er fastsat pr. kalenderår. Overstiges tærskelværdien, skal der gives meddelelse om den transaktion, hvorved beløbsgrænsen overskrides, samt alle efterfølgende transaktioner i det pågældende kalenderår. Dette gælder også, når erhvervelsen er en del af den ledende medarbejders vederlag.

Senest opdateret 24-06-2020