Redegørelse om påtaler til AP Pension for manglende overholdelse af teknisk grundlag og for sen anmeldelse af ændringer til teknisk grundlag

30-06-2020

Finanstilsynet har udstedt to påtaler til AP Pension livsforsikringsaktieselskab (herefter AP Pension), som kan have betydning for selskabets kunder. Påtalerne vedrører dødelighedsarv for 1036 alderspensionister i AP NetLink, som har valgt et garantiprodukt ved pensionering.

Finanstilsynet bad i juli 2019 AP Pension om en redegørelse, da Finanstilsynet blev bekendt med, at selskabet havde anvendt et andet teknisk grundlag end det, der var anmeldt til Finanstilsynet. AP Pension anerkendte at have anvendt et teknisk grundlag, som ikke var blevet anmeldt til Finans-tilsynet, inden det blev taget i brug. AP Pension har efterfølgende oplyst, at selskabet finder det mest korrekt at anmelde det anvendte tekniske grundlag, uagtet at dette sker efter, at det er taget i anvendelse.

Det anmeldte tekniske grundlag ”Anmeldelse af 2. ordens risikopræmier ved død i udbetalingsmodel med garanti” havde været anvendt siden 1. april 2017, men blev først anmeldt til Finanstilsynet i december 2018.

AP Pension har oplyst, at der var tale om en procesfejl i selskabet.

Finanstilsynet vurderer, at AP pension burde have haft tilstrækkelige processer til at sikre, at der ikke tages et opdateret teknisk grundlag i anvendelse uden anmeldelse til Finanstilsynet.

Det anmeldte tekniske grundlag vedrører 1036 alderspensionister i AP NetLink, som har valgt et garantiprodukt ved pensionering. Med anmeldelsen i december 2018 blev de berørte pensionisters risikopræmie ved død i perioden 1. april 2017 til 31. december 2018 samlet set 431.135 kr. lavere, end hvis der ikke var ændret risikopræmier pr. 1. april 2017. Lavere risiko-præmie betyder i dette tilfælde lavere udbetalinger for størstedelen af de berørte alderspensionister. De pågældende pensionister indgår i en risikogruppe, hvis risikoresultat har været negativt i 2017 og 2018. Gruppen har ikke noget kollektivt bonuspotentiale, hvorfor selskabets egenkapital skal dække underskuddene.

Selskabets egenkapital har således dækket 431.135 kr. mindre som følge af anvendelsen af det grundlag, som er anmeldt i december 2018. Ændringen af risikopræmien har således haft effekt på de pågældende pensionisters depoter i perioden 1. april 2017 til 31. december 2018. Finanstilsynet er ikke bekendt med effekten for den enkelte kunde.

Påtale:
Finanstilsynet påtaler, at AP Pension i perioden 1. april 2017 til 31. december 2018 ikke har overholdt det tekniske grundlag som anmeldt, og at den ansvarshavende aktuar ikke har påset, at virksomheden ikke afveg fra det tekniske grundlag, som var anmeldt til Finanstilsynet.

Påtale:
Finanstilsynet påtaler, at AP Pension ikke har haft tilstrækkelige processer til at sikre, at der ikke tages et opdateret teknisk grundlag i anvendelse uden anmeldelse til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har ikke vurderet, hvorvidt en kunde efter de aftaleretlige regler har ret til en økonomisk kompensation som følge af de nævnte forhold. En sådan vurdering må i givet fald foretages af domstolene eller ankenævn.

Senest opdateret 30-06-2020