Påbud om redegørelse for Landinspektørenes gensidige Erhvervsansvarsforsikrings økonomiske stilling og fremtidsudsigter

06-07-2020

Finanstilsynet har den 9. juni 2020 givet Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring et påbud om at fremsende en redegørelse for selskabets økonomiske stilling og fremtidsudsigter i henhold til § 349 i lov om finansiel virksomhed.

Baggrund

Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikrings seneste indberettede indtjeningstal viser, at selskabet har en negativ indtjening og en lav overdækning i forhold til minimumkapitalkravet. Det fremgår af selskabets indsendte årsrapport, at selskabets indtjening i en årrække har været negativ. Resultatet for 2018 og 2019 var negativt med underskud på henholdsvis 1,1 mio. kr.  og 1,2 mio. kr. Selskabet lever pr. 31. marts 2020 op til minimumskapitalkravet, men selskabets kapitalforhold er samtidig spinkle. Selskabets overdækning i forhold til minimumskapitalkravet var den 10. marts 2020 på 57.000 kr., men blev via optagelse af ansvarlig lånekapital øget til 3,1 mio. kr. pr. 31. marts 2020.

I Finanstilsynets kapitalfremskrivninger af selskabets økonomiske situation i et mildt stress-scenarie, som svarer til, at 15 pct. af selskabets mest rentable kunder forlader selskabet, vil selskabet i år 2022 være under 1 mio. kr. fra at bryde med minimumskapitalkravet. Derudover viser kapitalfremskrivningerne, at selskabet i et hårdt stress-scenarie, svarende til en moderat forøgelse af skadesomkostningerne og et beskedent negativt investerings-resultat, ikke vil kunne opfylde minimumskapitalkravet allerede ved udgangen af 2020.

Selskabet har oplyst, at der siden medio 2019 har været iværksat tiltag for at reducere skadesomkostningerne samt styrke selskabets kapital via præmiestigninger og ansvarlig lånekapital.

Påbud om redegørelse

Finanstilsynet vurderer, at selv med skyldig hensyntagen til de iværksatte tiltag er selskabet indtjeningsmæssigt udfordret og kapitalmæssigt svagt polstret. Dette indebærer en ikke uvæsentlig risiko for, at selskabet inden for en overskuelig tid ikke vil kunne opfylde minimumskapitalkravet. Derfor påbyder Finanstilsynet selskabet at udfærdige en redegørelse om selskabets økonomiske stilling og fremtidsudsigter.

Redegørelsen har til formål at uddybe og specificere virksomhedens økonomiske forhold og fremtidsudsigter til brug for såvel virksomhedens ledelse som Finanstilsynets tilsynsvirksomhed.

Redegørelsen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af virksomhedens økonomiske stilling og en begrundet angivelse af den forventede økonomiske udvikling de kommende år. Heri kan eksempelvis indgå en beskrivelse af virksomhedens indtjening, omkostninger, tabsrisici, hensættelser og udvikling i solvensdækning.

Der skal også i redegørelsen indgå en vurdering af selskabets fremtidsmuligheder med forslag til, hvilke initiativer der bør foretages under hensyn til den forventede, økonomiske udvikling. Dette kan f.eks. være tiltag over for risikofyldte kundeforhold og foranstaltninger til forbedring af indtjeningen. I redegørelsen vil der endvidere kunne stilles forslag om ændringer i organisationen mv.

Senest opdateret 06-07-2020