Redegørelse om inspektion i Ekspres Bank A/S

07-07-2020

Finanstilsynet var i marts 2020 på inspektion i Ekspres Bank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på bankens forretningsmodel og strategi, den organisatoriske indretning af kreditområdet, bankens kreditpolitik samt udvalgte tillæg i bankens solvensbehov. Finanstilsynet har i sin undersøgelse fokuseret på at opnå et indblik i bankens kreditmodeller.

Ekspres Bank er en internetbaseret bank, som yder forbrugslån uden sikkerhed både online gennem hjemmeside, låneportaler samt via distributører i detailhandelen. Bankens forretningsmodel baserer sig på modeller og automatiserede processer på kreditområdet. Ekspres Bank er ejet af BNP Paribas og har filialer i Sverige og Norge.

Ekspres Bank havde en årlig udlånsvækst på 16,2 pct. ultimo december 2019. Banken har store vækstambitioner i Norden og budgetterer også med en høj udlånsvækst i 2020.

Banken fik påbud om, at bestyrelsens forhandlingsprotokol skal afspejle de på møderne førte drøftelser, herunder skal væsentlige risikovurderinger og trufne beslutninger samt forudsætninger for disse fremgå. Endvidere skal bankens bestyrelse i højere grad inddrages ved beslutninger om udvikling og ændringer af bankens interne kreditmodeller.

Finanstilsynet gennemgik bankens kreditpolitik og vurderede, at banken påtager sig en betydelig kreditrisiko som følge af de heri angivne grænseværdier for gældsfaktorer, som ligger højt i forhold til andre institutter.

Det er Finanstilsynets vurdering, at kunder som er registreret i RKI, i udgangspunkt vurderes at være i betydelige økonomiske vanskeligheder. Banken fik påbud om at inddrage oplysninger om RKI-anmærkning med henblik på at sikre en korrekt og retvisende stadieinddeling i henhold til IFRS 9-regnskabsreglerne.

Finanstilsynet konstaterede, at bankens aktuelle rapportering ikke giver et tilstrækkeligt overblik over efterlevelsen af kreditpolitikken. Endvidere skal bankens rapportering af talmateriale suppleres med understøttende beskrivelser, analyser og vurderinger, særligt ved indikationer af væsentligt forhøjede kreditrisici eller overskridelse af grænser fastsat af bestyrelsen. Banken fik derfor påbud om at forbedre rapporteringen.

Finanstilsynet konstaterede, at bankens anden forsvarslinje er utilstrækkelig på kreditområdet, som er bankens væsentligste risikoområde. Bankens compliancefunktion har gennem en længere periode ikke fungeret tilstrækkeligt i forhold til kreditområdet, og væsentlige opgaver løses der-med ikke. Finanstilsynet har konstateret, at der ikke foretages compliance på kreditområdet i banken. Bankens modelbaserede tilgang er kompleks, men hviler på regler, som en compliancefunktion skal efterse bliver overholdt. Det er Finanstilsynets opfattelse, at compliance på kreditområdet i banken ikke fungerer tilstrækkeligt effektivt.

Finanstilsynet konstaterede desuden, at risikostyringsfunktionen ikke i tilstrækkelig grad har gennemført analyser og kontroller af bankens kreditrisiko, og at den risikoansvarlige ikke er tilstrækkelig uafhængig af bankens kreditfunktion. Dette indebærer, at banken ikke får et korrekt billede af de risici, banken påtager sig.

Finanstilsynet konstaterede, at bankens interne revision ikke i tilstrækkelig grad har fokus på væsentlige og risikofyldte områder i banken, herunder bankens nedskrivninger og styring af kreditrisiko. Finanstilsynet noterede yderligere, at revisionsprotokollatet er relativt beskedent i forhold til sammenlignelige institutter, og at rapporteringen fra intern revision til bankens bestyrelse er kortfattet. Banken modtog påbud om at sikre, at revisionen omfatter alle væsentlige og risikofyldte områder i banken.

Kombinationen af en høj udlånsvækst, høj risikoappetit, mangelfuld rapportering, utilstrækkelig anden og tredje forsvarslinje samt mangelfulde drøftelser af risici i bestyrelsen udgør en væsentligt forøget risiko.

Finanstilsynet konstaterede, at banken undervurderer solvensbehovet i forhold til tillægget til afdækning af operationelle risici. Finanstilsynet vurderede, at banken på flere områder ikke i tilstrækkelig grad beskriver og dokumenterer beregningsmetoder og talmæssige forudsætninger i udregning af det enkelte tillæg i solvensbehovsopgørelsen. Banken modtog således påbud om at sikre en forsvarlig opgørelse af det individuelle solvensbehov.

Gennemgangen gav anledning til at banken øgede det individuelle solvensbehov fra 10,3 pct. til 11,1 pct. Justeringen kan henføres til et øget tillæg for operationelle risici.

Senest opdateret 07-07-2020