Redegørelse om inspektion i Basisbank A/S

06-07-2020

Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Basisbank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på bankens forretningsmodel og strategi, den organisatoriske indretning af kreditområdet, bankens kreditpolitik samt udvalgte tillæg i bankens solvensbehov. Finanstilsynet har i sin undersøgelse fokuseret på at opnå et indblik i bankens kreditmodeller.

 

Basisbank A/S er i det væsentligste en internetbank, som yder forbrugslån uden sikkerhed både online under forskellige brands og via distributører i detailhandelen. Bankens forretningsmodel baserer sig på modeller og automatiserede processer på kreditområdet.

 

Banken har haft en betydelig år-til-år udlånsvækst, som er opgjort til 16,2 pct. ultimo december 2019. Banken forventer dog en begrænset vækst i 2020. Banken har en høj risikoappetit, hvilket fremgår af bankens kreditpolitik. De tilladte gældsfaktorer er meget høje, mens de som minimum krævede rådighedsbeløb er lavere end i andre pengeinstitutter. Banken påtager sig dermed potentielt en betydelig kreditrisiko.

 

Banken overvejer at indføre makroøkonomiske variable i bankens modeller for opgørelse af nedskrivninger. Finanstilsynet har på inspektionen gjort banken opmærksom på vigtigheden af, at banken fortsat arbejder på at sikre, at bankens kreditmodeller fungerer hensigtsmæssigt, når konjunkturerne ændrer sig hurtigt og kraftigt, herunder at modellerne er egnede under både gode og dårlige konjunkturer.

 

Banken fik påbud om at foretage stikprøvebaserede ekspertvurderinger som supplement til bankens validering af bankens nedskrivningsmodel med henblik på at vurdere, om nedskrivningsniveauet forekommer plausibelt under hensyntagen til kundernes kreditbonitet.

 

Finanstilsynet vurderede, at bankens kobling mellem bankens interne PD-værdier og Finanstilsynets bonitetsskala til etablering af bonitetsklassifikation som angivet i bilag 7 i vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. var for optimistisk bl.a. accepterer banken meget høje PD-værdier for kunder med normal bonitet og kunder med visse svaghedstegn.

 

Finanstilsynet vurderede, at banken bør nedjustere PD-værdierne i bankens oversættelse af Finanstilsynets bonitetsskala, så der er større overensstemmelse til Finanstilsynets beskrivelse af de enkelte bonitetsklasser. Desuden bør banken ikke anvende bankens oversættelse af Finanstilsynets bonitetsskala til formål, der relaterer sig til kapitaldækning eller rapportering om udvikling i bankens kreditrisici, da dette fundament ikke vurderes for retvisende eller tilstrækkelig forsigtigt.

 

Finanstilsynet konstaterede, at banken har undladt at afsætte kapital til at dække bankens refinansieringsrisiko i solvensbehovet ultimo september 2019. Banken modtog derfor påbud om at sikre, at samtlige risici, banken er eksponeret for, medtages i solvensbehovet. Endvidere skal banken genindberette solvensbehovet i de kvartaler, hvor solvensbehovet er behæftet med fejl.

 

Finanstilsynets gennemgang af solvensbehovet viste desuden, at banken undervurderer solvensbehovet ift. tillægget til afdækning af operationelle risici. Det var herunder Finanstilsynets vurdering, at bankens stillingtagen til modelrisiko er for ukritisk henset til bankens udvikling og validering af kreditmodellerne. Gennemgangen gav anledning til at øge det individuelle solvensbehov fra 10,4 pct. til 10,7 pct.

 

Senest opdateret 06-07-2020