Resumé af afgørelse om påbud/påtale til Copenhagen Capital A/S vedrørende årsrapporten for 2018

02-01-2020

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapport for Copenhagen Capital A/S. Koncern- og årsregnskabet er aflagt efter IFRS samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Manglende oplysninger om væsentlige forudsætninger ved opgørelse af investeringsejendommenes dagsværdier

Copenhagen Capital A/S har modtaget en påtale for ikke at oplyse i noterne om de væsentlige ikke-observerbare input, som virksomheden har benyttet til at opgøre investeringsejendommenes dagsværdier, jf. IFRS 13, afsnit 93, litra d og litra h (i).

Virksomheden har i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2018 oplyst, om blandt andet ”Exit yield” pr. ejendom. Virksomheden har tillige oplyst, hvorledes dagsværdien for den enkelte ejendom ville ændre sig ved en ændring i ”Exit yield”. I en note til koncernregnskabet er der vedrørende forudsætninger for dagsværdiopgørelsen henvist til ledelsesberetningen.

De oplysninger, der kræves af IFRS, skal efter styrelsens opfattelse indgå i års- og/eller koncernregnskabet, og kan ikke gives uden for regnskabet, medmindre dette direkte fremgår af de enkelte standarder. På den baggrund er det styrelsens vurdering, at de af IFRS 13 krævede oplysninger om forudsætninger til opgørelse af dagsværdien af investeringsejendomme skal gives i koncernregnskabet (ejendommene ejes af dattervirksomheder).

Styrelsen har endvidere påtalt, at den eneste forudsætning, som blev oplyst, var størrelsen på det benyttede afkastkrav (Exit yield). Efter styrelsens vurdering vil opgørelsen af investeringsejendommes dagsværdi tillige være afhængig af skønnet over den forventede indtjening fra ejendommene.

Virksomheden har inden styrelsens afgørelse offentliggjort en delårsrapport, hvori den har oplyst om yderligere forudsætninger for opgørelsen af dagsværdierne, hvorfor styrelsen alene har valgt at påtale overtrædelsen.

Oplysninger om samfundsansvar

Copenhagen Capital A/S har endvidere modtaget en påtale for ikke at have anført begrundelser for ikke at have politikker for samfundsansvar for hvert enkelt af områderne miljø og klimapåvirkninger, sociale forhold og medarbejder forhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse, jf. årsregnskabslovens § 99 a, stk. 3.

Det er endvidere styrelsens vurdering, at virksomheden i ledelsesberetningen ikke har skabt tilstrækkelig klarhed over, om virksomheden har valgt at have politikker for samfundsansvar. Styrelsen har anset dette for at være en overtrædelse af årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 1, som stiller krav om klare oplysninger i årsrapporten.

Det fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten, at virksomheden har besluttet ikke at vedtage politikker for samfundsansvar grundet virksomhedens størrelse. Det fremgår dog samtidig af ledelsesberetningen, at virksomheden har offentliggjort en CSR-politik på virksomhedens hjemmeside. Endvidere fremgår det af virksomhedens redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, at virksomheden har vedtaget og offentliggjort en CSR-politik.

Efter styrelsens henvendelse har ledelsen oplyst, at den ikke inden udgangen af 2018 havde vedtaget politikker for samfundsansvar. På den baggrund er det styrelsens vurdering, at beskrivelsen i ledelsesberetningen ikke skabte tilstrækkelig klarhed om virksomhedens politikker for samfundsansvar, samt at virksomheden skulle have oplyst om begrundelserne for ikke at have vedtaget politikker for samfundsansvar.

Virksomheden har inden styrelsens afgørelse oplyst styrelsen om, at den på nuværende tidspunkt har vedtaget politikker for samfundsansvar. Virksomheden har endvidere offentliggjort politikkerne på sin hjemmeside. Styrelsen har af den grund valgt at påtale overtrædelsen.

Oplysning om bopæl/hjemsted for aktionærer der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen/stemmerettigheder

Copenhagen Capital A/S har modtaget et fremadrettet påbud om at oplyse bopæl for personer og hjemsted for virksomheder, som ejer mindst 5 % af stemmerettighederne eller aktiekapitalen, jf. årsregnskabslovens § 104, idet oplysningerne ikke fremgår af årsrapporten for 2018.

Senest opdateret 02-01-2020