Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

24-01-2020

Finanstilsynet var i september-oktober 2019 på inspektion i Alm. Brand Bank A/S. inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er baseret på traditionelle bankforretninger med privatkunder, leasing af biler til både privat- og erhvervskunder, investeringsforvaltning samt små og mellemstore erhvervskunder i hele Danmark. Banken ønsker vækst inden for de nævnte områder og opkøbte i 2018 aktiviteter i Saxo Privatbank. Herudover har banken en række aktiviteter under afvikling.

Bankens resultater har gennem en længere årrække været udfordrede, og banken har de seneste fem år haft beskeden eller negativ basisindtjening og resultat før skat. Finanstilsynet vurderer, at resultatets sammensætning ikke er holdbar på lang sigt.

 

Banken modtog en risikooplysning om, at den nuværende forretningsmodel indebærer en væsentlig risiko for en fortsat manglende balance mellem indtægter og omkostninger, hvilket på længere sigt er uholdbart og vil svække bankens solvens.

 

Finanstilsynet gennemgik 126 udlån udvalgt ud fra en risikobaseret tilgang. Heriblandt gennemgik Finanstilsynet et mindre antal udlån til nye erhvervskunder, og gennemgangen viste, at bankens regnskabsanalyser og vurdering af reelle kapitalforhold i flere tilfælde havde mangler. Banken fik påbud om at sikre en tilstrækkelig analyse af kundens regnskab og vurdering af de reelle kapitalforhold.

 

Finanstilsynet gennemgik desuden et antal nye udlån til privatkunder, herunder udlån til bolig i vækstområder. I en del tilfælde var der mangler i bevillingsgrundlaget, og i flere tilfælde førte manglerne til fejl i opgørelsen af kundens rådighedsbeløb, gældsfaktor og formue. Det havde ført til forkert klassifikation, og det førte også til en række tilfælde, hvor kreditpolitikken ikke var overholdt. Banken fik et påbud om at sikre, at kreditpolitikken på området bliver overholdt, herunder at sikre et betryggende bevillingsgrundlag.

 

Gennemgangen af bankens udlån viste, at der var en del mangler i bevillingsgrundlaget. Banken foretog kontroller på området, men i nogle tilfælde var kontrollen mangelfuld, og der skete ikke en tilstrækkelig opfølgning på de fundne fejl og mangler. Banken fik påbud om at sikre en betryggende opfølgning på konstaterede fejl og mangler og om at styrke sin bevillings- og lånesagskontrol i første forsvarslinje.

 

Compliancefunktionen har været præget af mange udskiftninger, og der har ikke været gennemført en tilstrækkelig risikovurdering siden 2017, ligesom årsplanen heller ikke er tilstrækkelig. Desuden mangler der en systematisk beskrivelse af funktionens aktiviteter og konklusioner. Banken fik et påbud om at sikre en effektiv compliancefunktion og styrke rapporteringen på området.

 

Bankens solvensbehov var den 30. september 2019 opgjort til 11,4 pct. Banken havde i opgørelsen ikke taget højde for manglerne i kontrolmiljøet. På den baggrund vurderede Finanstilsynet, at det opgjorte solvensbehov ikke var tilstrækkeligt. Banken har øget solvensbehovet til 11,6 pct., hvilket Finanstilsynet vurderer som dækkende.

 

Kapitalprocenten var opgjort til 20,1 pct., svarende til en overdækning til solvensbehovet på 8,5 procentpoint. Finanstilsynet vurderer, at bankens kapitalmålsætning som følge af den svage indtjening ikke er tilstrækkeligt til, at banken vil opfylde kapitalkravet inkl. kapitalbuffere under stress. Banken bør genoverveje sin kapitalmålsætning, så den sikrer en tilstrækkelig overdækning.

 

Senest opdateret 24-01-2020