Redegørelse om påbud til Jyske Bank A/S for årsrapporten for 2018

13-02-2020

Finanstilsynet har givet påbud til Jyske Bank om at rette nogle væsentlige forhold i årsrapporten for 2018

 

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Jyske Banks årsrapport for 2018. Finanstilsynet har i sin kontrol fokuseret på de nye oplysningskrav i den internationale regnskabsstandard IFRS 7 om oplysninger om finansielle instrumenter. De nye oplysningskrav er en følge af den nye internationale regnskabsstandard IFRS 9 om finansielle instrumenter.

Finanstilsynet har konstateret nogle fravigelser i bankens årsrapport for 2018. Finanstilsynet har derfor givet Jyske Bank påbud om at rette disse forhold, som Finanstilsynet vurderer samlet set er væsentlige. Finanstilsynet har ved sin vurdering lagt vægt på, at der er nogle fravigelser fra regnskabsreglerne, som er væsentlige i sig selv. Finanstilsynet har derudover lagt vægt på, at en række fravigelser vedrører samme område, nemlig nedskrivninger for forventede kredittab. Finanstilsynet vurderer, at oplysninger om dette område samlet set er væsentlige for en regnskabsbruger.

Sammenfatning

Banken har ikke oplyst om indtægter fra provisioner og gebyrer fra forvaltningsaktiviteter og andre betroede aktiviteter, som indebærer forvaltning eller investering af aktiver på vegne af enkeltpersoner, fonde, pensionskasser og andre institutioner, jf. IFRS 7, afsnit 20 c). Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på, at en regnskabsbruger skal kunne skønne over mulige fremtidige indtægter fra forvaltningsaktiviteter og andre betroede aktiviteter. Herudover er oplysningen særligt relevant for årsrapporten for 2018, fordi det er første årsrapport, hvor hele regnskabsåret er påvirket af de ændrede regler om modtagelse af forvaltningsprovision.

Banken har ikke oplyst om bankens egen kreditrisiko, herunder en beskrivelse af de anvendte metoder, jf. IFRS 7, afsnit 10A og 11. Finanstilsynet har ved sin vurdering lagt vægt på, at en regnskabsbruger skal have disse oplysninger for at kunne vurdere, hvordan virksomhedens egen kreditrisiko har påvirket årsrapporten, ligesom det er oplysninger om en væsentlig regnskabs-post.

Herudover har banken ikke givet en række oplysninger for området nedskrivninger for forventede kredittab, bl.a. oplysninger om sikkerhedsstillelsen, jf. IFRS 7, afsnit 7.35K b iii) og begrundelsen for den af banken anvendte definition af misligholdelse, jf. IFRS 7, afsnit 35F b). Derudover mangler der op-lysninger om regnskabsmæssig sikring.

Jyske Bank har tilkendegivet overfor Finanstilsynet, at banken vil efterleve påbuddet ved at give de manglende oplysninger i årsrapporten for 2019. Finanstilsynet har accepteret dette, da årsrapporten for 2019 er nært forestående.

 

Senest opdateret 13-02-2020