Redegørelse - likviditetsinspektion i Sydbank A/S

18-12-2020

Finanstilsynet gennemførte i september 2020 en undersøgelse af Sydbanks risikostyring på likviditetsområdet. Undersøgelsen er gennemført med hjemmel i § 346, stk. 1 i Lov om finansiel virksomhed.

 

Undersøgelsens hovedfokus var bankens risikostyring på likviditetsområdet, herunder ansvarsfordeling, risikoidentifikation, styringsmål og grænser, interne kontroller og rapportering, samt bankens dokumentation af processerne i tilknytning hertil.

Finanstilsynet har desuden undersøgt bankens egen vurdering af stabiliteten af indlånsbasen, som er den klart dominerende fundingkilde. 

Derudover har Finanstilsynet undersøgt bankens tilgang til markedsfunding i form af udstedelse af seniorgæld.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens aktuelle likviditets- og fundingrisici vurderes begrænsede. Banken har et betydeligt indlånsoverskud, og den overvejende del af indlånet er omfattet af indskydergarantien. Bankens aktuelle behov for gældsudstedelser knytter sig derfor alene til opfyldelse af bankens kapitalkrav og NEP-krav.   

Den skriftlige dokumentation i tilknytning til valg af rammer og vurdering af risici er mangelfulde. Banken får derfor et påbud om at forbedre det skriftlige dokumentationsgrundlag. Banken får derudover et påbud om at udarbejde forretningsgange i tilknytning til bankens gældsudstedelser.

 

 

Senest opdateret 18-12-2020